آمیرزا، عنوان موفق دیگری از نردبان اندیشه

Asre Ertebat - - News -

بازی «آمیرزا» عنوان دیگری از سازندگان بازی «باقلوا» است که در مدت کوتاهی پس از عرضه خود، توانسته طرفداران بسیاری را به خود جذب کند. این بازی نیز از همان مکانیزم چینش کلمه پیروی میکند و بهراحتی ساعتها بازیکنانش را سرگرم ميکند. با اینکه سبک و سیاق این بازی شباهت زیادی به باقلوا دارد، اما تفاوت بزرگ این دو بازی این است که در اینجا باید با حروفی که بازی به بازیکنان ارایه میکند چند کلمه مختلف ساخته شود. بیش از 500 مرحله جذاب در آمیرزا وجود دارد که به همراه جذابیتهاي دیگر بازي، بهجرات آن را در رتبه بهتری از باقلوا قرار خواهد داد. همانطور که اشاره شــد، روند بازی آمیرزا بهگونهای است که در هر مرحله به بازیکنان حروفی داده ميشــود تا با آنها چند کلمه واحد بسازند. بهعلاوه هر از چندگاهی ممکن است بازیکنان کلماتی را بسازند که پاسخ معمای بازی نیست و این کلمات بهعنوان کلمات اضافی شناخته شده و پس از به حد نصاب رسیدن، به بازیکنان سکه رایج بازی اهدا خواهد شد. اما از نظر گرافیکی بازی وضعیتی مشابه باقلوا دارد. طراحی برگرفتهشده از فرهنگ ســنتی ایرانی به همراه انیمیشنهای جالب و موسیقی ســنتی از جمله مواردی هستند که در بازی آمیرزا بهکار گرفته شدهاند. در مجموع، ســازندگان بازی آمیرزا بار دیگر ثابت کردهاند در ساخت بازیهایی که با کلمات ســروکار دارند تبحر خاصی داشــته و پس از ســاخت عنوان موفق باقلوا همچنان روی مســیر موفقیت قدم برمیدارند. این بــازی هماکنون برای سیستمعامل اندروید قابل دانلود و نصب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.