پسرخوانده؛ بازی کارتی

Asre Ertebat - - News -

بازی ایرانی «پسرخوانده» یک بازی موبایلی در سبک کارتی است که از بازیهایی چون کلش رویال الگوبرداری شده است. داســتان پســرخوانده بازیکنانش را به زمانی از تاریخ می برد کــه در آن گروه های مافیایی بهدنبال تسلط به اماکن شهر هستند و هرکدام قصد قدرتنمایی دارند و بازیکنان باید با نشان دادن توانایی خود به مهمترین شخصیت بازی تبدیل شــوند.از نظر گیمپلی، پســرخوانده را میتوان یکی از بهترین بازیهای ایرانی دانست که گیمپلی کاملي، چــه در زمینه قهرمانها و شخصیتها و چه در زمینه ارتقاي قدرتهای آنها ارایه میکند.بهعلاوه طراحی انیمیشنها و القاب کاراکترهای بازی همانند کریم پاسبون، ننه جون و داوود کپســولی از نقاط قوت بازی محســوب میشــوند. همچنین هرکــدام از انیمیشن های جذابی که در عکس العمل های ایــن کاراکترها دیده میشــود مختص همان کاراکتر اســت. بــراي مثال، منفجر شــدن شخصیتی به نام داوود کپسولی یکی از مواردی است که بهنظر جالب میآید. بازی شامل نقاط ضعفی چون معرفــی نکردن بهطــور کامل و نپرداختن به شــخصیت های بازی است و در این زمینــه تنها توضیحاتی بســیار محدود را به بازیکنان خود ارایه میکند. بهعلاوه سرعت پایین گیمپلی و خــروج ناگهانی بازیکنان نیز هر از گاهي آزاردهنده است.پسرخوانده از نظر گرافیکی داراي انیمیشــنها و طراحی جذاب شخصیتها است. بهعلاوه از نظر افکت صوتی شرایط خوبی دارد، اما موسیقی متن بازی تنوع بالایی نــدارد و پس از مدتی کوتــاه تکراری و خستهکننده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.