باقلوا، پازلی شیرین و اعتیادآور!

Asre Ertebat - - News - Ios

«باقلوا» بازی ساده و خالی از جلوههای گرافیکی چشم نواز است که به وســیله مکانیزم حدس کلمه، ساعت ها بازیکنانش را سرگرم می کند. این بازی با سبک پازلی خود، بازیکنانش را به چالش کشیده و آنها را مجاب میکند تا با تمرکز کردن روی یافتن و جایگذاری صحیح کلمات، به انجام مراحل بپردازند. همانطور که اشاره شد، این بازی بهدلیل ساده بودن خود، گرافیک چندان چشمنوازی نداشته و تنها عامل موثــر در زیبایی محیط این بازي، رنگبندی و اســتفاده از تصاویــر و فونتهای مناسب اســت. اســتفاده از تصاویر پسزمینه مناسب با رنگآمیزی جذاب از جمله نقاط قوت این بازی است که به جذاب شدن باقلوا کمک میکند.شیوه انجام بازی باقلوا چنین است که این بــازی در هر مرحله چهار تا هشــت حرف نامرتبط را در اختیار بازیکنان خود قرار میدهد و آنها باید با کنار هم چیدن حروف به ســاخت یک کلمه معنی دار بپردازند. در مجموع باقلوا بیش از 600 مرحله را پیش روی بازیکنان خود قرار میدهد. روند بازی در مراحل ابتدایی خود ساده است، اما در ادامه و در مراحل بالاتر، بازی چالش های سخت تری را پیش روی بازیکنان خود قرار خواهد داد.بهعلاوه بازی سه راهنمای متفاوت را درنظر گرفته است تا بازیکنان خود را در قسمتهای دشوار بازی راهنمایی کنند. این کمکها و راهنماییها توسط سکههای رایج بازی قابل استفاده هســتند که این سکهها نیز پس از پایان مراحل بهدست میآیند. بازی باقلوا برای سیستمعاملهای اندروید و عرضه شــده و یکی از محبوبترین بازیهای ایرانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.