انتقام سلاطین؛ یک بازی استراتژیک

Asre Ertebat - - News -

بازیهای استراتژیک از دیرباز جایگاه ویژهای در میان ایرانیها داشتهاند و امروزه با فراگیر شدن گوشیهای هوشــمند میتوان یکی از بهترین بازیهای اســتراتژیک ایرانی را روی آن نصب کرد که انتقام سلاطین نام دارد.انتقام سلاطین نســخه بومیشــده یک عنوان اســتراتژیک بینالمللی و مشابه با عنوان جنگهای صلیبی است که در آن بازیکنان باید در نقش شاهزاده جوان قبیلهای که در یک صحرای وســیع قرار دارد، با هدایت نیروهایش قلمرو او را گسترش دهند و از مردم خود نیز دفاع کنند. در واقع بازی انتقام سلاطین در دوران شاهان قدیم ایرانی و عربی رخ میدهد و بازیکنــان را به آن زمان از تاریخ میکشاند. از نظر گیمپلی این بازی تمامی پارامترهای مورد نیاز یک بازی استراتژیک را در خود دارد. بازیکنان در انتقام سلاطین بهمنظور بالا بردن امتیاز و همچنین تهیه منابع مورد نیاز خود برای حمله به دشــمنان، باید فرایندهای مختلفی را طی کنند. ایــن فرایندها میتوانند کارهای مختلفی از قبیل کشــاورزی و کاشت غلات باشند.در زمینه گرافیکی سازندگان این بازی عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشته و در انتقام سلاطین شــاهد طراحی گرافیکی کمنقصی هستیم، به علاوه که گرافیک فانتزی بازی به نقاط قوت آن میافزاید.در مجموع باید گفت که بازیهای ســبک استراتژیک بهدلیل زمانبر بودن و همچنین صبر و دقتي که براي انجام آنها لازم اســت، اندکی خســته کننده هســتند اما برخی از این بازي ها مانند انتقام ســلاطین با اضافه کردن المان هایی مختلف ســعی کردهاند تا آن را به یــک عنوان جذاب مبدل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.