حمله باجافزار خطرناک واناكراي

Asre Ertebat - - News -

3 دکره اواطسیآ طنسیالك ب 6ا9جاحفزمارلا پیت چسیایدبهرپیب س ایز ر سامبزقنهگااری د یرا کطللاعدانیات ب ازه قوقربوانعیپاینوخسود ت درخواست باج ميکرد. طراحان این بدافزار برای باز کردن قفل رایانهها حداقل 3۰۰ دلار درخواســت میکردند. از جمله سازمانهای مهمی که به دنبال این حملات آسیب دیدهاند میتوان به سازمان ملی بهداشــت آمریکا، شرکت مخابراتی دولتی تلهفونیکای اسپانیا و شرکت پستی مشهور فدکس اشاره کرد. حملات یاد شده در انگلیس تا بدان حد پیش رفت که به تعطیلی بیمارستانها انجامید و برخی عملهای جراحی را نیز لغو کرد. نخستین هشــدار در خصوص نفوذ واناکرای به ایران اما توسط پلیس فتا در 24 اردیبهشــت مطرح شــد. البته در گزارش پلیس فتا که بیشتر شبیه ترجمه خبر برخی سایتهای خارجی حوزه امنیت سایبری بود، اعلام شده بود، سازمانها میبایست مطمئن شوند که آخرین بهروزرسانی امنیتی ویندوز و به خصوص MS17010 را به منظور جلوگیری از انتشار آن نصب کردهاند. کمی بعد از انتشار این خبر اما این بار مرکز ماهر )مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای( وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران از تنظیم دستورالعمل پیشگیری از باجافزار واناکرای و ابلاغ آن به نهادها و سازمانهای کشور خبر داد. بیشترین آلودگی از طریق این باج افزار به ترتیب متعلق به اپراتورهای ارتباطی، سلامت و پزشکی و دانشگاهی بوده و بیشترین استانهای آلوده، تهران و اصفهان بودند.دو روز پس از حمله بیسابقه باجافزار واناکرای و پرداخت هزاران دلار باج در سراسر دنیا، رییس سازمان پدافند غیرعامل نیز به موضوع ورود کرد و گفت: راه بازگرداندن اطلاعات را در اختیار دارد. رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور هفته گذشته درباره حمله این باجافزار گفت: با توجه به مشخص نبودن میزان رایانههایی که در داخل کشور آلوده به این باجافزار شدهاند، سایتهای بینالمللی که این موضوع را دنبال میکنند، ایران را در رده 15 قرار دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.