معضلات تاكسيهاي اينترنتي

Asre Ertebat - - News -

2 ا روااننخدره ق شـهـرریاوررگمرافهتساتالنو96ك متیسـاـفزر ا نیتقاك دااکتسمريد ایمنوتررنتسـيـانمهورهاد ب تهعلرزومض مســوولیتپذیري تاکســيهاي اینترنتي و بررســي سوءپیشینه رانندگاني که استخدام ميکنند نشانه رود.به عقیده برخي از صاحبنظران در این مقطع بروز چنین فاجعههایي نتیجه حمایتهای یکسویه از تضمین درآمدزایی تاکسيهاي اینترنتي توسط مسوولان و بیتوجهی آنان به سایر ابعاد و تبعات این اقدام بوده است.پس از این واقعه سردار حسین رحیمی بعد از چند سالی که این نوع مشاغل رواج یافته اعلام کرد که لازم است یك سری نظارت و کنترلهایی که لازمه هر مجموعه صنفی است، بر این موسسات نیز باشد که دستور آن صادر و کار آغاز شده است. دادستان تهران هم در این مقطع با اشاره به این پرونده گفت: قرار است سرپرست دادسرای جنایی مدیر این تاکسي اینترنتي را احضار کند چرا که آژانسها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص تاکسيهاي اینترنتي چنین نظارتی وجود ندارد. دادستان تهران نیز به مدیر این تاکسي اینترنتي هشدار داد تا مواظب باشد که فعالیتهای این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. او اظهار داشت: قرار بر این بود که به مردم خدمت ارایه شود نه این که راننده یك تاکسي اینترنتي، زنی را به تپهها ببرد و به او تجاوز کند و آنگاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی این تاکسي اینترنتي را بزرگ جلوه دهید.اگرچه هیچوقت خبری از نتایج پیگیری پلیس و مسوولان قضایی در خصوص وعدههای مذکور و البته سرنوشت مسافر نگونبخت نیز نشد تا مثل همه فجایع دیگر مرور زمان همه چیز را به فراموشی بسپارد. حالا و در نتیجه نبود قانون و آییننامهای که تاکسیهای اینترنتی و یا حتی بسیاری دیگر از کسبوکارهای جدید را ملزم به رعایت کند، صاحبان برخي تاکسيهاي اینترنتي آییننامههای خودشان را وضع کرده و به استناد آن از خود به کل سلب مسوولیت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.