روزهای خوب مروجان ناهنجاري در فضاي مجازي

Asre Ertebat - - News -

4 فدعرالسیــت اهلاهای مي اشخکیورگكزباررخشیهاسایی مت تعهاددی یکادمرلارشسنـاـانخته ههاشددره و خان صتوشار آگهیهای ناهنجار که در آن برخی آگهیدهندگان بهدنبال همخانه، همسفر خانم، کرایه ساعتی خانه و امثالهم میگردند، منتشر شده است. در سال 96 اما برخی از این سایتها نهتنها همچنان به انتشار این آگهیهای شبههناك ادامه دادند، حتی تبلیغات گستردهای نیز به بهانه رونق کسبوکار اینترنتی خود در همهجا به راه انداختهاند، تا نشان دهند نه نگران گزارشهای رسانهها هستند و نه تهدیدهای گاه و بیگاه برخی مسوولان براي آنها اهمیت دارد. این در حالی است که با ادامه روند فعلی این شائبه بهوجود آمده است که بهراستی پشت پرده حمایت از سایتهای مروج ابتذال و ناهنجاری چیست و چه کســانی از این فعالیتها که در پوشش کسبوکارهای اینترنتی انجام میشود، حمایت میکنند. نکته جالب توجه آنکه هربار که انتقادات و اخطارها به سایت های آگهی دهنده اوج می گیرد صاحبان این کسب وکارهای اینترنتی با حمایت برخی سایت ها و رسانه هایی که نوعی وابســتگی به آنها دارند، با ایجاد هیاهو در پس عناوینی همچون فعالیت اقتصادی، نوآوری، جوان بودن، دانشبنیان بودن، حمایت از سرمایهگذاری و ایجاد شغل، خواستار توقف هشدارها و برخوردهای احتمالی می شــوند. یکي دیگر از نمونههاي ترویج ناهنجاري در فضاي مجازي اما مربوط بــه کانالهاي تلگرامي و صفحات اینستاگرامي بود که با انتشار تصاویر خشونتآمیز و مستهجن اقدام به جذب مخاطب ميکردند. زماني نیز که تعداد مخاطبان آنها زیاد ميشد با گرفتن تبلیغات به کسب درآمد ميپرداختند. از آنجا که قانون مشخصي براي برخورد با اصنافي که تبلیغات به کانالهاي مروج ناهنجاري ميدهند وجود نداشت از طریق شورايعالي فضاي مجازي پیگیر موضوع شدیم که این نهاد قول پیگیري این موضوع را داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.