نارضايتیها از تعرفههاي اينترنت

Asre Ertebat - - News -

7 تفعراروفانههياشيـاـیندتترانستــدررانسجاالم وگزذیرشاترهتبدارطـچـنادن توبعلات مدکسنتدخکوــشه تایغنیتیررناتت غیرحجمي در اختیار کاربران قرار داده ميشود والبته براي جلوگیري از متضرر شدن شرکتهاي اینترنتي یك سقف مصرف منصفانه هم در نظر گرفته شود. بر این اساس اگر کاربر از سقف مصرف منصفانه عبور کند اینترنت او قطع نميشود اما سرعت دریافت اینترنت کاهش محسوسي خواهد داشت. در همین حال اما شرکتهاي اینترنتي با ترکیب حجم ترافیك داخلي و خارجي و اعلام جمع آنها در لیست قیمت خود عددهاي بسیار بزرگي را براي سطح مصرف منصفانه به کاربران اعلام کرده و به نوعي آنهــا را با تبلیغات خود گمــراه ميکردند. برخي شرکتها یك دوم و برخي حتي یك سوم حجم اختصاص داده شــده را به اینترنت بینالملل اختصاص داده بودند و مابقي سهم استفاده از 5۰۰ سایت ثبت شده داخلي بود. توجه داشته باشید که در لیست 5۰۰ تایي که وزارت ارتباطات اعلام کرده عموما سایتهاي خبرگزاريها و سایتهاي نوشتاري نامشان وجود دارد که به هیچوجه باز کردن آنها باعث مصرف ترافیكهاي بالا نميشود. درواقع اکثریت حجمي که کاربران ایراني استفاده ميکنند مربوط بهاستفادهاز شبکههاياجتماعي مثل تلگرام واینستاگراماست که محتواي بینالملل به حساب آمده و داخلي نیستند.بااین روش درواقع شرکتهاياینترنتي در عمل کاربران خود را مجبور به پرداخت هزینههاي بالا براي دریافت حجمهاي بالاتر کردند و صدالبته که عدهاياز مردم هم نادانسته سرویسهاي کمحجم را خریداري کرده و خیلي زود با کاهش محسوس سرعتاینترنت مواجه شدند.البته بماند که دراین میان هیچکس به داد کاربران نرسید، حتی رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان که هراز گاهی صرفا در رسانهها ناماو شنیده میشود و بعد هیچکس پیگیرانتقادات نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.