انقلاب مديريتي در حوزه فاوا

Asre Ertebat - - News -

6 مسیاانلي‪9 6‬ صنحعکتم فزالوزالهيا کيش2ور1 ردیاششترت.آ يمراد برنا جيهمردمیريا بنه رجداهبا يلاواوعرظدهي در نوك پیکان وزارتخانه و تغییر تمامي معاونان وزیر ارتباطات از جمله مهمترین اثرات این زلزله بود. در این سال نصراله جهانگرد که پیش از این از او حتي به عنوان گزینه تصدي پســت وزارت یاد مي شــد از ریاســت سازمان فناوري اطلاعات به معاونت نوآوری رفت و عمیدیان رییس پرحاشیه سازمان رگولاتوری، نیز با آمدن جهرمي و در تصمیمی درست به سرعت و به عنوان نخستین تغییر، از ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي برکنــار شــد. تغییرات در وزارت ارتباطات البتــه محدود بــه تغییر وزیر و معاونانش نبود و بخش عمده اي از مدیران میاني هم پســت هاي قبلي خود را از دست داند تا شــاهد یك خانه تکاني درست و حسابي در وزارت ارتباطات باشــیم. جالب آنکه همچنان نیز لیســت دنباله دار انتصاب هاي جدید در وزارت ارتباطــات همچنان ادامه دارد و برخي رســانه ها نیز به انتشــار ادامه دار اخبار این انتصاب ها مي پردازند. از ســوي دیگر رســول ســراییان مدیرعامل مخابرات هم با این پست خداحافظي کرد تا جایگزین جهانگرد در سازمان فناوري اطلاعات شود. کنار رفتن صدوقي از مدیرعاملي همراه اول و کنار رفتن صدري از مدیر عاملي رایتل و حضور در شــرکت مخابرات از دیگر پس لرزه هاي حوزه فاوا در ســال 96 بودند. اگرچه در اواسط سال زمزمه هاي تغییرات مدیریتي در ایرانسل نیز به گوش مي رسید اما همان ترکیب همیشگي قبلي در این اپراتور حفظ شد تا باري دیگر ثابت شود این شرکت همچون جزیره اي جداگانه در کشــور بوده و به هیچ وجه تحت تاثیر تغییرات در فاواي کشور قرار نمي گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.