افتتاحمرکزعملیاتشبکه شرکتمخابراتایران

Asre Ertebat - - صفحه اول -

مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران آغاز به کار کرد. این مرکز همراستا با ایجاد سامانههای متمرکز و یکپارچه براي پایش عناصر شبکه و پارامترهای کیفی سرویسهای موجود و آتی طراحی شده است. با بهرهبرداری از این مرکز، سیستم پشتیبانی عملیات

OSS( ،) سامانه سنجش کیفیت باند پهن...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.