وزارت ارتباطاتتدشاموارمههافر کياسوبشنیدگبااندا جراوهانير متقلربديمامسدود كند

Asre Ertebat - - ورود - نادر نينوايی

«تمام تنم مورمور میشــد، ســرم گیــج میرفت، قلبم با شــدت میزد... نمیتوانســتم به هیچچیــز لب بزنم، لرزشهای عضلانی هم کمکم زیاد میشد... ناگهان حس تهوع وحشتناکی به من دست داد... بعدش بیهوش شدم ». اینها تجربه مهسا دختر جواني است که فقط یك قرص لاغري را که هــر روز در ماهواره و شــبكههاي اجتماعي تبلیغ ميشود خورده است. آنطور که کمیســیون تجارت فدرال آمریكا اعلام کرده، وعدههایی همچون «کم کردن ۱۰ کیلوگرم وزن در یك هفته » یا «هرچه میخواهید بخورید و لاغر شوید » دروغی بیش نیســتند و در عین حال این قرصها در بسیاری از افراد میتوانند زمینهساز مشكلات مزمنی شوند. البته تبلیغــات ماهوارهاي شــبكههاي فارســيزبان و شبكههاي اجتماعي فارســي تنها محدود به قرصهاي لاغري نیســت، بلكه ادعاهاي غیرممكنــي مانند امكان افزایش قد با خوردن قرص، درمان مشــكلات جنســي، داروهای ترک اعتیاد، اســتفاده از کرمهایي براي جوان کردن پوســت یا آب کردن چربي شــكم از جمله دیگر مواردي است که تاکنون بســیاري از مردم کشورمان را به دام انداخته و باعث شــده با مصرف این قرصها راهي بیمارستان شده و حتي جان خود را از دست بدهند. نمونههاي افرادي که در اثر مصــرف داروهاي غیرمجاز در این ســالها جان خود را از دست دادهاند کم نیستند. سال 94 دختري که قصد داشت یك هفته مانده به تاریخ برگزاری عروســیاش خود را لاغر کند، بــر اثر مصرف قرصهاي لاغري تقلبي جان خود را از دســت داد. این موضــوع البته محدود بــه ایران نیســت و چندي پیش دانشآموزي انگلیســي هــم در اثر مصــرف دوز بالاي قرصهاي لاغري جان سپرد. درحاليکه داروهاي تقلبي این روزها پایه اصلي تبلیغات ماهوارهاي شبكههاي فارسيزبان هستند و براي فروش این محصولات زیانآور شماره موبایل ثبتشده در ایران اعلام ميشــود تا هماهنگی برای ارســال کالا به دست مشتری انجام شود، اما تاکنون اقدامي جامع براي مسدود کردن شمارههاي این تبلیغات انجام نشده است؛ اقدامي که در صورت انجام بهسرعت ميتواند موجب خشكاندن ریشه فروش داروهاي زیانآور و خطرناک در کشور و وارد آمدن آسیبهاي بیشتر به مردم ایران شود.

برخورد نکردن با مبلغان قرصهاي تبلیغي

چند سال اســت شــاهد تبلیغات انواع و اقسام داروهاي تقلبي با ادعاهاي کاذبي همچون ترک کوتاه مدت اعتیاد افزایش قد، کاهش وزن و جوان کردن پوســت هستیم. روش دریافت پول و ارسال کالا هم همواره یكسان بوده؛ یا شمارهاي براي ارسال پیامك اعلام شده، یا شماره تلفني براي تماس با فروشنده اعلام ميشود. در این میان دو نكته سالها است که بيپاسخ مانده است؛ اینكه آیا این قبیل فعالیتها قانوني اســت یا عزمي براي برخورد با تبلیغکنندگاني که بهروشني شماره تماس خود را اعلام ميکنند، وجود ندارد. هفته پیش وزیر بهداشت رســما اعلام کرد براي برخورد با فروشــندگان این داروهاي تقلبــي در اینترنت نیاز به همكاري پلیس، وزارت ارتباطات و قــوه قضاییه د اریم. این اعلام اما نه اولین بار است که توسط وزارت بهداشت مطرح شــده و نه آخرین بار خواهد بود و مشخص نیست به چه علت به محض آنكه شماره فروشندگان در تبلیغات ماهوارهاي اعلام ميشود این شمارهها مسدود نشده و با فروشندگان برخورد نميشود. اینكه مساله این قدر کش ميآید و برخورد لازم صورت نميگیرد، این سوال را پیش مي آورد که چه کسي پشــت این تبلیغات قرار د ارد ، آیا موضوع براي مسوولان بياهمیت است یا همچون موارد مشابه، دلایل دیگري براي برخورد نكردن با این متخلفان وجود دارد.

برخورد كشــورهاي جهان بــراي مبارزه با داروهاي تقلبي

طرح مبارزه با داروهای غیرمجاز و تقلبی از ســال 2۰۰8 از طریق پلیس جهانی و با هماهنگی سازمان اینترپل در قالب طرح «پانجیا» انجام میشود؛ در سال گذشته طرح پانجیا ۱۰، با مشارکت ۱23 کشور عضو سازمان اینترپل از جمله پلیس سایبری ایران برای مقابله با فروش داروهای تقلبی و غیر مجاز در فضای سایبر به اجرا در آمد. هدف از اجرای عملیات پانجیا کشف محصولات تقلبی و غیرمجاز، مسدود شدن سایتهای متخلف، جلوگیری از فعالیت تجاری غیرقانونی آنان، افزایش آگاهی عمومی از خطرات خرید و مصرف محصولات دارویی و پزشــكی از سایت های غیرقانونی، شناسایی تولید و توزیعکنند گان محصولات دارویی تقلبی و غیرقانونی و شبكههای جنایی فعال در این حوزه بود. منطق پشت این اقدام جامع و جهاني این است که فروش داروهای تقلبی و جعلی در اینترنت و شبكههاي ماهوارهاي مستقیما سلامت افراد جامعه را به خطر میاندازد. در این عملیات که در سراسر جهان به اجرا در آمد، سال گذشته 7۱5 هزار بســته دارویی بررسی و تفتیش شده که در این رابطه 4۰۰ نفر دستگیر شدند؛ این عملیات به توقیف داروهای تقلبی و غیرمجــاز به ارزش 5۱ میلیون دلار منجر شده است. براســاس اعلام رییس پلیس فتا همگام با پلیس سایر کشــورها د ر این عملیات جهانی، ایران نیز مشــارکت کرد ه و ۱22 ســایت را مــورد پی جویی قــرار د اد ه و توانسته بیش از 38۰ هزار قلم د ارو و تجهیزات پزشكی قاچاق و تقلبی را کشف و توقیف کند که د ر این رابطه ۱2۰ نفر شناسایی، د ســتگیر و تحویل مقامات قضایی شــد ند ؛ ارزش ریالی د اروها و تجهیزات پزشكی جعلی و غیرقانونی کشــف شــد ه توســط پلیس فتا بالغ بر 26میلیارد ریال است. با وجود چنین اقدامات مثبتي اما واقعیت این است که با توجه به تبلیغات گسترده داروهاي تقلبي در شبكه هاي ماهوارهاي فارسيزبان و شبكههاي اجتماعي که ایرانیان در آن حضــور فعال دارنــد، باید گفت کــه تاجران این داروهــاي تقلبي بــدون آنكه حتي بــا محدودیتهایي چون بســته شدن شــمارههاي تماس و ســرویسهاي پیامكي مواجه شــوند د ر حال فعالیت هســتند و چند برابر حجم داروهاي تقلبي کشفشده بهراحتي از طریق زیرساختهاي ارتباطي کشور به فروش ميرسد. همین موضوع نشــان ميدهد که براي ریشهکن کردن آنها نیاز به همكاري وزارت ارتباطات براي انســداد شــمارههاي فروشندگان داروهاي تقلبي که در ماهواره تبلیغ ميشوند وجود دارد و باید به این موضوع توجه ویژه شود تا مشكل در همان نطفه خفه شود.

جمعبندي و نتیجهگیری

نكته مهم و قابل تامل د ر خصــوص تبلیغات ماهواره اي داروهاي تقلبي این است که فروشــندگان این کالاها از طریق شــماره تلفن و شــمارههاي پیامكي ثبتشده در کشور اقد ام به فروش کالا به مشتریان مي کنند و همین موضوع باعث ميشــود که خریداران تصور کنند کالایي مطمئن و داراي تایید از داخل کشور را خریداري ميکنند؛ موضوعي که البته بههیچ عنوان صحت ندارد. درست مانند موسسات مالی و اعتباری که مردم به علت تبلیغات علنی و داشــتن تابلوهای بزرگ در سطح شهر و اینكه برخوردی با آنها نمیشود، اعتماد کرده و در نهایت نیز متضرر شدند. در مورد داروهای ماهوارهای و اینترنتی نیز وضع به همین شكل است و برخی چنین تصور میکنند که چطور ممكن است شرکتی که شبانهروز و با اتكا به شماره تلفنهایی در داخل کشور مشغول تبلیغات است، مورد تایید مسوولان داخلی نباشد و داروی تقلبی بفروشد. به زبان ساده و همچون سایتهای قمار که شماره حساب بانكی تنها شــریان حیاتی و راه بقای آنها هســتند ،د ر مورد داروهای ماهــوارهای و اینترنتی نیز، این شــماره تلفن آنهاست که تنها مســیر ادامه فعالیت آنها محسوب میشــود و با بستن این خطوط کار کاســبان جان مردم نیز تمام میشود. لذا این امر لزوم مسدود شدن سریع و عاجل شمارههایي که جهت فروش داروهاي تبلیغاتي در ماهواره هســت را حیاتي ميکند. طبیعي اســت همانطور که امكان فیلتر سایت هاي مسالهدار و مسدود کردن شماره هاي مزاحم تبلیغاتي براي وزارت ارتباطات مقدور اســت این امكان در خصوص سایتها و شمارههایي که از طریق آن داروي تقلبي فروخته ميشود نیز وجود دارد. لذا از آنجا که این مساله با سلامت و حتي مرگ و زندگي مردم ارتباط دارد وزارت ارتباطات باید با هماهنگي سایر نهادهاي مربوطه فكري به حال مســدود کردن هر چه سریعتر شمارهها و سایتهاي فروشندگان داروهاي تقلبي کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.