نرخ خدمات هاستینگ افزایش یافت

مشکلات ارزی و اطلاعیه يک شرکت

Asre Ertebat - - ارتباطات -

نوسان و نبود دلار در بازار از یکسو و شنیدههای مبنی بر قرار نگرفتن کالاها و خد مات ICT د ر زمره ارز د ولتی از ســوی د یگر، مشکلاتی را برای فعالان ایــن صنف ایجا د کرده است، به نحوی که بسیاری از مدیران اتحادیهها و اصناف نسبت به ورشکســتگی و خروج فعالان صنف ICT هشدارهایی دادهاند. به گزارش عصر ارتباط، هفته قبل یک شــرکت خد مات هاستینگ اطلاعیه ای را برای مشتریان خو د ایمیل کرد که حــاوی نکات قابل توجهی بود. متن ایــن اطلاعیه با محفوظ ماندن نام این شــرکت به شرح زیر است: « به اطلاع می رســاند با توجه به مشــکلات ارزی موجود و افزایش شــدید نرخ ارز، از تاریخ شنبه 29 اردیبهشت 97 متناسب با افزایش نرخ ارز، قیمت سرویسها افزایش خواهد یافت ». تا پیــش از این تاریــخ هیچگونه افزایشــی نخواهد بــود و کاربران می توانند با نرخ های سابق نسبت به خرید یا تمد ید ســرویس های خود اقــدام کنند. لــذا پس از آن قیمت های جد یــد اعمال خواهد شد. و اما سخنی با کاربران عزیز: همزمان با این اعــلام لازم د ید م شــرایطی را که د ر حال حاضر ما و شــرکتهای دیگر میزبانی وب د ر آن قرار د اریم به شرح کاربران برسانم و بیشتر درددلی با کاربران گرامی د ارم که سال ها د ر کنار ما بوده اند و دردد لــی ناگفته از پس تمامی این سالها. از حدود ســال 1389 که دلار سر ناســازگاری با ما شــروع کرد به فکر انتقال اکثــر خد مات د لاری به ایران و تبدیل آن به هزینههای ریالی بودیم و خدا را شکر تا به الان موفق شدیم که بیش از 40 درصد از خدمات خود را بــه داخل ایران منتقل کنیم، البته فقط ظاهر عدم پرداخت ریالی آن خوب بود و فورا با مشکلات جد ید در داخل ایران مواجه شدیم که مجال صحبت در مورد این مسایل نیست. برکسی پوشــید ه نیســت که با ارایه کــرد ن خد مــات د ر خارج از ایــران از ثبــت د امنه هــای بینالمللی تا هزینههای ســرورها و د یتاســنتر های خارجی، قطعا نیاز به پرداخت هزینههای دلاری وجود د ارد ، ما که همیشه تحریم بوده و هســتیم و شرایط تحریمی از خارج به سمت ایران برای ما به یک واقعیت ملموس تبد یل شد ه بود، تا اینکــه در مورد هزینههای دلاری از داخل هم تحریم شدیم، شرکت هایی مانند ما که خد مات خارجی د ریافت می کنند به لطف ســوداگران ارز! به خودی خود نه دلار نقدی دارند که داخل چمدان گذاشته به خارج از کشور ببرند و هزینه های سرویس های چند د ه و چند صد هــزار د لاری ماهیانه را پرد اخــت کنند و نه بــه د لیل تحریم ها امکان پرد اخت از طریق درگاههای بانکی داخل کشــوری را دارند، صرافیهــا هم که تقریبا تعطیل هســتند و مجوز حواله و خرید و فروش و ... ندارند، مگر ارز مســافرتی 500 دلار در سال )که تقریبا معادل چند ســاعت هزینه ثبت دامنه ماست(. ما همیشــه تلاش کرد یم توازنی مناســب بین کیفیــت و قیمت رعایت کنیم، همه شــرکت های میزبانی د یگر هم مشــخصا طی چند ماه گذشته یا به علت حمایت از مشتری یا به علت رقابتی تلاش کرد ند که قیمت های خــود را تا جای ممکن بــدون تغییر بگذارند ولی متاسفانه د یگر شرایطی برای امکان ارایه خدمات با شرایط قبل وجود نــدارد. تا همیــن چند ماه پیش بــود کــه د لار را 3800 تا 4200 تومــان می خرید یم، ولی هماکنون دلار تا 7700 تومان هم خریدیم! چیزی حدود 100درصد افزایش هزینههای دلاری. سعی کردیم در این شرایط، ما جزو سوءاستفادهکنندگان از وضعیت بد ارزی نباشیم، تلاش کردیم ضررده باشیم ولی منتظر بازگشت بازار به حالت عادی باشیم، اعصاب خودمان خرد شد، ولي سعي کردیم اعصاب مشتری را خرد نکنیم، امید داشتیم دلار 4200 تومانی «معروف» به ما برسد ولی خوب نرســید! خودمان خرد شدیم »! به گزارش خبرنــگار عصر ارتباط، اگرچه د ر ایــن اطلاعیه اشــاره د قیقی بــه میــزان افزایش نرخ خد مات هاســتینگ از سوی این شرکت نشد ه، اما با توجه به اعلام افزایــش حــد ود 100 د رصد ی هزینه هــای دلاری، کاربران باید منتظر یــک جهــش قیمتی د ر خدمات ارایهشــده از ســوی این قبیل شرکتها نیز باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.