لطفا گزارش عملکرد بدهید

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا میرخانی

هفته گذشــته مصادف با روز جهانی ارتباطات بود و در شرایطی پروژههای متعدد در زمینه توسعه شبکههای ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شدند، که این ســوی میدان اختلال و کاهش محســوس کیفیت اینترنت، مردم را دچار کلافگی و نارضایتی کرده اســت. اکنون دیگر مساله تنها قطع یک سرویس یا یک پیامرسان نیست و ناپایداری و اختلال مداوم در کیفیت اینترنت بهحدی بالا رفته است که سرانجام واکنش خود وزیر ارتباطات را نیز بهدنبال داشت و خواستار اقدام جدی اپراتورها برای برطرف کردن این افت کیفیت شد. البته این اولین بار نیســت که وزیر جوان به بازتاب نظرات مردم میپردازد. همین چند ماه پیش هم در بحث تفکیک ترافیک اینترنت، وزیر ارتباطات از اپراتورها خواست که وضعیت تفکیک اینترنت بینالملل از شبکه داخلی را شفافسازی و به کاربران اطلاعرســانی کنند که البته پورتالی در این زمینه معرفی شد تا ســایتهای داخلی آنجا ثبتنام کنند و درنهایت کار به خود سایتها واگذار شــد و مقامات نظارتی از کنترل آن شــانه خالی کردند. در نتیجه هنوز هم روشن نیست که آیا سرویسدهندهها خود را ملزم میدانند که مصوبه تفکیک ترافیک اینترنت را اعمال کنند یا اینکه ترافیک داخلی را به قیمت اینترنت میفروشند؟ یا در مورد دیگر وزیر ارتباطات اعلام کرده است ارسال پیامکهای تبلیغاتی ممنوع اســت، اما میبینیم که کاربران همچنان آمــاج حمله پیامکهای تبلیغاتی قرار دارند. مثالهایی که گفته شد، تنها برخی از مواردی است که وزیر ارتباطات مشخصا در مورد آنها موضعگیری داشته است و از قضا تمام آنها به زیرمجموعه متبوع او برمیگردد. در این میان برخی افراد هم خوشحال میشوند که درددل خود را از زبان وزیر فاوا هم میشنوند و از توجه و اشراف وی بر مسایل ابراز خرسندی میکنند! اما اگر بخواهیم واقعبین باشیم باید بگوییم انعکاس و بیان مشکلات از زبان وزیر زمانی خوشحالی دارد که اقدام موثری را نیز بهدنبال داشته باشد، واضح است که مردم از یک مدیر اجرایی طبعا انتظار همدردی و سخنرانی ندارند، بلکه خواستار اقدام عاجل و موثر هستند. فرض کنید در ترافیک شدید ایجاد شده بر اثر تصادف در جاده منتظر ماندهاید و رییس پلیس راهنمایی با حضور در محل تصادف، اعلام کند، متاسفانه در این مکان ترافیک ایجاد شده است و رفت و آمد مردم مختل شده است. سپس بدون انجام اقدامی محل را ترک کند! در اینصورت آیا ترافیک خودبهخود برطرف میشود؟ آیا شنیدن نظر این مسوول خوشحالی دارد؟ در حوزه آیتی و مشــکلات مربوط به آن نیز نیازی به اظهار نظر نیست، چراکه مردم نیاز به تایید ماهیت مشکلات ندارند بلکه عملکرد مطلوب و بجا بهترین پاسخ و همراهی با آنها بهشمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.