همردارهض اورلطرکمدوانررتبادط سشوررعت اینترنت همراه را شکست

Asre Ertebat - - ويژه هفته ارتباطات - ‪Service Quality Management(‬ MCI-SOC( MCI-CERT( MIMO(

با حضور وزیر ارتباطات، رکورد اینترنت همراه با سرعت یك گیگابیت بر ثانیه در شبکه همراه اول ثبت شد. در مراســم افتتاح و رونمایی از پروژههای جدید همــراه اول که علاوه بر محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید فرهنگ، مدیرعامل واعضای هیاتمدیره همراه اول، حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران و مسوولان صنعت ارتباطات کشور حضور داشتند، پروژههای بزرگ همراه اول با سرمایهگذاری ۲3۲۵ میلیارد تومان، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهرهبرداری رسید. در این مراسم «سامانه جامع خدمات مشتریان» بهعنوان بزرگترین طرح در صنعت فناوری اطلاعات کشور، «مرکز کنترل و مدیریت همراه اول برای پایش کیفی شبکه بهعنوان پیشرفتهترین مرکز مدیریت شبکه کشور و بزرگترین مرکز مانیتورینگ و مدیریت کیفیت سرویس در خاورمیانه به لحاظتعدادمشترک )»،«مرکز بومیعملیاتامنیت )»،«مرکزبومیمدیریتوپاسخگویی بهرخداد )»وهمچنین«مرکزدادهشهیدبابایی»،باحضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. همچنین ســرویسهای «همراهیار»، «پارسرایت» برای جلوگیری از نشت اطلاعات سازمانی، «هوشمندسازی شبکه انرژی»، «خدمات دولت همراه»، «پلتفرم خدماترسانی دیجیتال به کسبوکارها»، «زیستبوم بومیسازیشده امن گوشیهای هوشمند»، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهرهبرداری رسید.

همراه اول، پرچمدار ارتباطات کشور ثبت رکورد سرعت اينترنت همراه در کشور

جهرمی با بیان اینکه ماموریت جدی بر عهــده همراه اول میگذارم که سرآغاز تحول بزرگ است، گفت: همراه اول همه عزم خود را جزم کند تا در راستای ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه کشور که بحث هوشمندسازی مدارس کشــور را بر عهده وزارت ارتباطــات و وزارت آموزش و پرورش گذاشته است، ظرف یك سال همه 1۰۸ هزار مدرسه کشور را به شبکه ملی اطلاعات متصل کند تا در سال آینده یکی از برنامهها اعلام اتصال این مدارس به شبکه ملی اطلاعات باشد. دراینمراسمبرایاولینباردرکشوردربسترفناوری ،)رکورد سرعت اینترنت همراه شکسته شد. در حضور وزیر ارتباطات سرعت یك گیگابیت بر ثانیه در شبکه همراه اول به ثبت رسید که بیشترین سرعت ارایهشده در نسل ۵/۴ تلفن همراه کشور است.

همراه اول؛ حامی تولید داخلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.