افتدتمرااسمیحامضورروزيکرزباعتمفنالورییاطلاعاتتشمبشدکه شرکت مخابرات ایران

Asre Ertebat - - ويژه هفته ارتباطات - NOC FLM C-NOC OSS( C-NOC NOC MMS ICT NOC

مرکز عملیات شبکه شــرکت مخابرات ایران آغاز به کار کرد. این مرکز همراستا با ایجاد سامانههای متمرکز و یکپارچه براي پایش عناصر شبکه و پارامترهای کیفی ســرویسهای موجود و آتی طراحی شده است. با بهرهبرداری از این مرکز، سیستم پشــتیبانی عملیات ،) سامانه سنجش کیفیت باند پهن، سامانه پایش کیفیت سرویس صوت و سامانه پهنای باند مصرفی راهاندازی شد.

صدری: کنترل پايداری شبکه مخابراتی کشور بهبود میيابد

سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این مراسم که همزمان با هفتــه ارتباطات و با حضور آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات، اعضای کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران شــرکت مخابرات و مدیران ارشــد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشــور در مرکز نهری تهران برگزار شد، گفت: احداث

متمرکز مخابرات ایران برای تمام لایههای شبکه در مرکز نهری به مساحت بالغ بر ۸۰۰ متر مربع علاوه بر امکان پایش یکپارچه، امکان تسهیل اطلاعیابی از منشا خطرات و حملات سایبری، کنترل عملکرد، پایداری و کارایی شبکه را بهصورت آنی فراهم میآورد. مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران اعلام کرد: وجود سي و یك محلی در سطح استانها و یك در تهران پس از عبور از فاز گذر ورسیدنبهوضعیتاســتانداردومطلوببهیك درتهرانو تعداد31 درسطحاستانهاتبدیلخواهدشد. وی با تشریح وضعیت موجود مدیریت و وضعیت نگهداری شبکه در سطح شبکه و استانها گفت: با تعاملات بهعملآمده امکان اندازهگیری کیفیت تجربه مشتری QOE( ) و شاخصهای تاثیرگذار در آن فراهم میشود.

سامانه 2۰117 و مراکز 11۸ مخابرات تجمیع میشوند

سیدمجید صدری همچنین در حاشیه افتتاح مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران درباره تغییرات سامانه ۲۰11۷ )خرابی تلفن( و مراکز 11۸ در سال ۹۷، اظهار کرد: در سال ۹۷ برنامه تغییر در چند سامانه شرکت مخابرات ایران از جمله خرابی تلفن )۲۰11۷(، مرکز خدمات تلفنی )11۸( و سامانههای اینترنت مشترکان تجاری و خانگی (۲۰1۰ و ۲۰۲۰( در دستور کار قرار دارد که پاسخگویی به مشترکان در این سامانهها متمرکز میشود. وی ادامه داد: هدف از این تغییرات، پاسخگویی به مردم در اسرع وقت، تکمیل اطلاعات ناقص مراکز مخابراتی و مدیریت یکپارچه است. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین درباره انتقاد وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت مخابرات گفت: بهزودی با تغییرات ایجادشده شاهد افزایش کیفیت این سرویس و رفع مشکلات خواهیم بود. وی همچنین درباره مشکل فیشهای در نوبت انتظار تلفن ثابت، گفت: برنامهای دراین باره تدوین و به تمامی اســتانها ابلاغ شده که براساس آن در تهران و مشهد باید واگذاری تلفن ثابت و پاسخ دادن به فیشهای در نوبت انتظار تا پایان اردیبهشت بهروز شود و در دیگر استانها نیز طی برنامهای این موضوع پیگیری خواهد شد. صدری همچنیناز رفع مشکل شمارههای هوشمند ظرف یکی دو ماه آینده خبر داد و گفت: این موضوع به معضلی برای مردم و مخابرات تبدیل شده که در پی نارضایتی متعدد مردم، برای حل این مشکل برنامهریزیهایي انجام دادهایم. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: واگذاری تلفن ثابت و پاسخگویی به فیشهای در نوبت انتظار در دو استان تهران و مشهد تا آخر اردیبهشت بهروز میشود.

وزير ارتباطات: جايگاه شبکه ثابت در دنیا بیرقیب است

محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در آیین بهرهبرداری از مرکز عملیات شــبکه شرکت مخابرات ایران ضمن قدردانی از تلاش همه دستاندرکاران اجرای این مرکز، گفت: در حوزه خدمات ارتباطی هیچچیز جایگاه شبکه ثابت را در دنیا نمیگیرد. وی افزود: دنیا با سرعت زیادی در حال رشد است و در یك دنیای بههم پیوسته نیازهای مردم همواره بهروزرسانی میشود و در این فضایی که هر روز قضاوت و بازخواست میشویم، اصل مهم ارایه درست خدمات و محصولات است. وی افزود: امروزه در حوزه ارایه خدمات دیتای کشور شاهد سیستمهای متعدد بیلینگ، ، عضو شبکه و... به تعداد استانهای کشور هستیم و این امر باعث سرمایهگذاریهای متعدد و بالطبع افزایش هزینه و اتلاف منابع و تاثیر سوء در کیفیت میشود که این مهم با اقدامی عاجل در جهت یکپارچهسازی ارایه خدمات به کیفیت یکپارچه میانجامد. وزیر ارتباطات اظهار کرد : مشکلات شبکه، مشکلات کل کشور است و وزن و جایگاه شبکه مخابرات از زیرساخت کشور کمتر نیست. امروز بخش اعظمی از خد مات د یتا، ظرفیت های تلفن همراه، شبکه علمی و شبکه د ولت از ســوی مخابرات تامین می شود و بیش از ۸۰ د رصد سازمان ها و نهاد های د ولتی و خصوصی از خد مات مخابرات بهره مند می شــوند و بی شــك این امر اثر وضعی بزرگي د ر کل سیستم ایجا د می کند که با یك شبکه مد یریت شد ه سالم و یکپارچه، به چشم اند از پیشبینیشده حوزه دست مییابیم. جهرمی با اشاره به لزوم سرمایه گذاری سهامد اران مخابرات د ر جهت تحقق پروژه های بلند مــد ت د رآمد زا و موثر گفــت: تحقق این امر و تمایل همه ســهامد اران به آن مســتلزم بهبود بهره وری و تحول د ر کیفیت و هزینه ها است. وی بیان کرد: شــرکت مخابرات ایران و همراه اول، یك بدنه واحدند و همپوشانی فعالیت این دو وزنه ارتباطی کشور، باعث همافزایی و بهبود فرایندها و خدمات بیشتر میشــود. لذا اقدامات باید بهگونهای باشد تا در هیچ نقطه از کشور شاهد انتظار مشــتریان برای دریافت خدمات و سرویسهای مختلف نباشیم و در این مسیر تنها، نتیجه کار، نشاندهنده اقدام سازنده و موثر است. جهرمی با اشاره به جایگاه مشتری در این چرخه، گفت: هیچچیز جایگاه شبکه ثابت را در دنیا نمیگیرد و لازمه رشد این بخش توسعه مدیا است و باید جذب ۲۰ میلیون مشترک، جزو اولویتهای مخابرات باشد. متناسب با نیاز مشتری تنوع سرویس ایجاد و برای هر طیفی از مشتریان امکانسنجی و نیازسنجیشده و خدمات را با توجه به ذائقه و نیاز مشتری ارایه دهید و با جدیت ضامن کیفیت سرویسهای ارایه شده به مردم باشید. وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه هر اقد امی باید منطبق بر سند ملی شــبکه اطلاعات صورت گیرد ، افزود : اطمینــان د ارم تیم توانمند ، متعهد ، د لسوز و باپشــتکار با توجه به ظرفیت های بالای مخابرات، اقد امات مشــابه افتتاح این مرکز جامع و یکپارچه را د ر برنامه های آتی خود بگنجاند .

نظارت متمرکز موجب توسعه پايدار میشود

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز د ر مراسم افتتاح مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران با اشاره به د و محور انرژی و د یتا به عنوان اولویت های اصلی د ر زیر ساخت های هر کشــوری گفت: د ر آیند ه تمام فعالیت های کشورها طبق چشــم اند از ۲۰۵۰ بر مبنای شبکه و د یتا است و د ر ایران نیز باید برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های مناسب د ر این حوزه صورت گیرد . وی افزود: دولت پایه اقدامات خود را بر پایه دیتا یعنی دولت الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات و برنامههای جامعی از این دست گذاشته و این روند باید تا محرومترین و کمتوسعهترین مناطق کشور گسترش یابد. وی اظهار داشت: توسعه پایدار مناطق روستایی در حوزه دیتا و شبکه و زیرساختهای فناوری باید همچون عمران روستایی به سرانجام برسد. رمضانعلی ســبحانی فر، رییس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر توسعه خطوط ارتباطی ثابت، سیار و اینترنت در مناطق کمتر توسعه یافته، اظهارد اشت: نیاز مرد م د ر این حوزه ها بیش از هر نیازی د یگر است، زیرا د ر زند گی روزمره مرد م همه کارها به صورت الکترونیکی است و باید دسترسی آحاد جامعه به سهولت امکانپذیر باشد. وی افزود: در دنیای امروز بحث صوت و مکالمه، درآمد محسوب نمیشود و باید به سوی ارزش افزوده پیش رویم تا درآمدزایی مطلوب را کسب کنیم. در پایان این مراسم، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و هیات همراه از نمایشگاه دستاوردهای مخابرات و فرایند اجرایی مرکز متمرکز کشوری مستقر در مرکز مخابرات نهری تهران بازدید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.