ارایهدستاوردهایمرکزفناوری اطلاعاتآستانقدس رضوی

با رونمايی از10 طرح و سامانه انجام شد

Asre Ertebat - - پرونده -

روز سهشــنبه 25 اردیبهشــتماه آیین رونمایی از اقدامات مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آســتان قدس رضوی طی مراسمی با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور و متخصصان این حوزه از جمله وحید صدوقی مدیرعامل سابق همراه اول، رییس مرکز توســعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات از 10 طرح و ســامانه جدید آستان پردهبرداری شد. سید ابراهیم رییسی تولیت آســتان قدس رضوی در مراسم رونمایی از پروژههای فناوری اطلاعات این آستان گفت: هدف از این پروژهها تسهیل و تسریع ارایه خدمات به زائران همراه با عدالتاست. وی گفت: برخیاز پروژههایامروز ماهیت درونسازمانی دارند و برای مثال ماننداتوماسیوناداری عمل میکنند، اما برخیازاین پروژهها ماننداملاک، موقوفات، نذورات، غذا وامداد مستضعفین بهطور مســتقیم با مردم مرتبط هســتند که اثر خدمات این سامانهها به مردم میرسد. رییســی در ادامه با بیان اینکه در حوزه دولــت الکترونیکی تاخیر زیادی داریم و هرچه این تاخیر بیشــتر شــود، بیشتر عقب میمانیم، گفت: تا زمانی که دولت الکترونیکی به صورت صددرصد و نه حتی 95 درصد راه نیفتد، راه به جایی نمیبریم. 10 طرح و سامانه جدیدی که در آستان قدس رونمایی شد به این شرحاست. 1.ســامانه اينترنتی خیرات و نذورات رضوی nazr.( ‪) razavi.ir‬

شیعیان اهلبیت عصمت و طهارت در اجابت دعوت الهی برای خیرات و انفاق، همواره بخشــی از اموال و درآمد خود را صرف ترویج دین مبیناسلام و مکتب تشیع، امور خیر و عامالمنفعه و انفاق و یاری محرومان کردهاند. اکنون آستان قدس رضوینیز مفتخراستباافتتاح سامانه جامع اینترنتی خیرات و نذورات رضوی به نشانی nazr.razavi.ir ، زمینه تسهیل و گسترش هرچه بیشتر این امور خداپسندانه و معنوی را فراهم آورد. رسیدگی بهایتام و محرومان، تسهیل تشرف زیارتاولیها، انجام قربانی و عقیقه، و پذیرشانواع نذوراتازجمله مواردیاست که دراین سایت پیشبینیشدهاست. در این ســامانه، امکان پرداخت آســان، آنی و امن خیرات، نذورات و همچنیــن انفاق و صدقات بــرای همه خیرین و هموطنان عزیزمان با قابلیت مشــخص کرد ن نحوه د قیق مصرف فراهم شده است. در درگاه اینترنتــی خیرات و نذورات جامــع رضوی، علاوه بر ارایه رســید الکترونیکی به خیرین در بدو امر، مراحل مختلف تحقق نیت خیرخواهانه آناناز طریق پیامک و یا پیامرسانهای اینترنتی بهاطلاع آنها خواهد رسید تا بهصورت کامل در جریان مراحل تحقق نیات خود قرار بگیرند. علاوه بر سایتاینترنتی، تمامیاین خیرات و نذورات و صدقات، از طریق اپ ویژه تلفنهای همراه که با نام رضوان ارایه شده نیز قابلانجاماست. 2.سامانه نرمافزاری مرکز پاسخگويی به مسايل دينی

سامانه نرمافزاری مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی آستان قدس رضوی بــراي مدیریت بهینه تماسهــای مرکز تلفنی ۳2020 طراحی شــده اســت. اکنون بهطور میانگین ماهانه 200هزار تماس تلفنی رویاین بستر برقرار میشود کهاین آمار با رشد فزاینده روزانه نیز روبهرو است. از اینرو هوشمندسازی مدیریت این تماسها ضرورتی اجتنابناپذیر برای پاسخگویی هرچه بهتر به نیاز مردم بود. ایجاد کردارها و گزارشهای مقایسهای متنوع روی تماسها، پرسشهای ثبتشده و مدیریت زمان پاسخگویی اساتید و نیز ایجاد آمار پویای مقایسهای، مشاهده و پایش مجموع مکالمه، تعداداساتید، میانگین مدتزمانانتظار، میانگین مدت مکالمه و آمار موضوعات سوالات از دیگر امکانات این سامانه محسوب میشود. 3.سامانه حسابداری نوين آستان قدس رضوی

استقرار سیستم یکپارچه مالي با رویکرد تعهدي، از دیرباز یکياز مهمتریناولویتها و دغدغههای مدیرانارشد آستان بودهاست. براساس همین ضرورت، تلاش برایاستقرار سامانه حسابداري تعهدی آســتان از ابتداي مهرماه 88 آغاز شد، اما بهرغم همه تلاشها و زحماتی که صورت گرفت متاسفانه در آن مقطع زمانی نتیجه مطلوبی حاصلنشد.

از ابتدای سال 96 با تاســیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی در آستان قدس رضوی، با توجه به منویات تولیت آستان مبنی بر ضرورت شفافیت هرچه بیشتر مالی، استقرار سیستمی یکپارچه جزو اولویتهای اصلی مرکز و مدیریت اداري و مالي آستان قرار گرفت. در همین راستا مرکز با بســیج همه نیروهاي متخصص خود در مدت کمتر از شش ماه نسبت به بازطراحی و تولید سامانه یکپارچه مالي تعهدي نوین آستان با چشمانداز پوشش تمامي فعالیتهای حسابداري سازمان مرکزي اقدام کرد و با تعامل و همکاري نزدیک همه حوزههای ذیربط خوشبختانهاین سامانه ازابتدای سال 97 وارد فاز بهرهبرداری کامل آزمایشی قرار گرفت. برخی مزایـایاستقراراین سامانه:

ü دســتیابی ســریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان

ü امکان مشاهده گزارشهای شفاف و به لحظهاز کل جریانهای مالی سازمان ü تهیه صورتهای مالی تجمیعی و تلفیقی کل و گزارشهای عملکرد دورهای

ü دسترسی به اطلاعات و گزارشهای مالی صحیحتر و دقیقتر براي برنامهریزی و تصمیمگیری و دیگر عملیاتاجرایی 4.طراحی، تولید و استقرار سامانه جامع املاک و اراضی

راهاندازی ســامانه نرمافزاری جامع و یکپارچه برای مدیریت املاک و اراضی وقفی آســتان قدس رضوی همــواره یکی از مهمترین نیازها و اهداف مدیران ارشــد سازمان طی سالیان گذشته بوده اســت. با راهاندازی این ســامانه، امکان مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک وقفی آستان قدس رضوی، در بستر یک سامانه و پایگاه واحد تحت وب و بهصورت مکانمحور فراهم شدهاست. در کنار مراحل طراحی، تولید واستقرار سامانه، یکی از اقدامات زیربنایی در این حوزه، عملیات بارگذاری اطلاعات پروندههای کاغذی در تمامي شهرستانها در این سامانه بود که به همت سازماناملاک واراضی آستان و کارگروه ساماندهی بهانجام رسید. یکی از کلیدیترین ویژگیهای این سامانه، مکانمحور بودن آناست کهامکان مشاهده تمامي قطعاتاملاک واراضی وقفی آستان قدس را روی نقشههای برخط، فراهم کردهاست. در دوران اجرای آزمایشــی چندماهه این سامانه، اطلاعات بیش از ۳50 هزار مستاجر و 140 هزار هکتار اراضی تحت اجاره در ســامانه جامع املاک و اراضی بارگــذاری و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است و روزانه بهصورت میانگین بیش از 150 اعتبارنامه و قرارداد از طریق این ســامانه بهصورت متمرکز صادر شده است. اکنون با افتتاح رسمی این سامانه یکی دیگر از ابرپروژههای فناورانه آســتان قدس با موفقیت به بهرهبرداری رسید. 5.راهاندازی پیشخوان مجازی املاک و اراضی آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی در راســتای توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به مراجعان خود، اقدام به راهاندازی پیشــخوان مجازی والکترونیکی آستان در حوزه املاک واراضی کردهاست. باافتتاحاین سامانه که در دفاتر ثبت اسناد مشهد مقدساستقرار یافته است، از ترددهای غیرضروری درونشهری و اتلاف وقت مراجعان جلوگیری شده است. در این سامانه که باهدف ارایه خدمت تجدیداجاره وانتقال به مستاجر بهصورت غیرحضوری طراحی شده است، همزمان با مراجعه مستاجر ملک وقفی به دفترخانه ثبت اسناد رســمی، پس از ارایه مدارک، درخواست وی از طریق کارشناس دفترخانه در پیشخوان مجازی املاک و اراضی آستان قدس رضوی ثبت شده و مراحل رسیدگی به درخواست مستاجر بهصورت غیرحضوری در ادارات املاک و اراضی آستان آغاز میشود. بااستقبال مردماز پیشخوان مجازیاملاک واراضی آستان قدس رضوی، در حال حاضر بیشاز 40 درصد درخواستهای تجدید اجارهوانتقالبهصورتالکترونیکیدردفترخانههابهثبت میرسد واز طریق سامانه بهاداراتاملاک واراضیارسال میشود. 6.سامانه امداد مستضعفان و دفاتر پیشخوان محرومان معاونتامداد مستضعفان آستان قدس رضوی، یکیاز واحدهای جدیدی است که توسط تولیت آستان قدس رضوی، بهمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه آســتان به محرومان و مستضعفان ایجاد شده است. همزمان با گسترش فعالیتهای ایــن معاونت نوظهور در آســتان، ضرورت ایجاد سامانهای نرمافزاری بهمنظور تحقق هرچه بهتر خدمترسانی به محرومان پررنگتر میشد.

از اینرو ایجاد ســامانه الکترونیکی امداد مستضعفان و دفاتر پیشخوان متصل به آن، در دستور کار و در فهرست اولویتهای مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آســتان قدس رضوی قرار گرفــت و در مدتزمان کوتاهی به بهرهبرداری رســید. با افتتاح سامانه درخواستهای مردمی معاونتامداد مستضعفان، علاوه بر حذف کامل گردش کاغذی، بهبود فرایندهای کاری و جلوگیری از ثبت درخواســتهای غیرواقعی، امکان رصد و پایش در لحظه تمامي درخواستهای واصله، کاهش طول عمر رسیدگیبه هر درخواست، اعمال کنترلهای دقیق در هر مرحله از انجام فرایند رسیدگی به درخواستها، تکریم هرچه بیشتر مراجعان و اطلاعرسانی پیامکی به افراد متقاضی و امکان تهیه گزارشهای گوناگون و مقایسهای فراهم شد. همچنین سامانه اســتعلام وضعیت درخواستهای مردمی نیز برای تسهیل پیگیری درخواستهای متقاضیان بدون نیاز به مراجعه حضوری و مشاهده وضعیت جاری پرونده طراحی شدهاست. 7.سامانه ساماندهی خدمت خادم ياران رضوی

سامانه نوبتدهی خادم یاران حرم مطهر رضوی، امکانانتخاب نوبتدهی براي متقاضیان خدمت حضوری در حرم مطهر بر اساس زمان و نوع خدمت برای خادم یاران )استانی و موسسات مختلف خادم یاری( را فراهم میکند. تعریف انواع خدمت )بر مبنای روز، شیفت و ظرفیت( توسط هر حوزه خدمتی و متناسب به نیاز، توسط مســوولان آن حوزهها صورت میگیرد. تاکنون 1۳۳9 خادم یار )بر اساس 271 خدمت تعریف شده( از طریق این سامانه ثبت شدهاند. 8.سامانه اطلاعاتی منابع انسانی

آستان قدس رضوی بهعنوان یکی از عظیمترین مجموعههای اداری کشــور، متشــکل از ادارات و ســازمانها، موسسات و بنگاههای اقتصادی موقوفاتی متعددی است که جمع کثیری از عشاق خدمت به امام هشتم-علیهالسلام- در آن مشغول به کار و خدمتاند. ازاینرو بسترسازی وایجاد یک بانکاطلاعاتی جامع و یکپارچه براي مدیریت منابعانسانی در آستان قدس رضویامری حیاتی و ضروری بود. ســامانه بانک اطلاعاتی جامع منابع انســانی که توسط مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آســتان قــدس رضوی به بهرهبرداری رسیده، ابزار مناسبی برای برنامهریزی دقیقتر و مدیریت هرچه بهتر سرمایهانسانی آستان قدس رضویاست. 9.سامانه مهمانسرای حضرت رضا )ع(

تبرک جستن به غذای مهمانســرای حرم مطهر امام رضا )ع( آرزوی همه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت است. البته همانگونه که قابل پیشبینی است، اشتیاق زائران عزیز برای متنعم شدناز سفره ضیافتامام رئوف، بسیار بیشتراز ظرفیت پذیرایی بانیان خیر در مهمانسرای رضویاست. از ایــنرو برنامهریزی بــرای توزیــع عادلانهتــر و فراگیرتر دعوتنامههای مهمانســرای حضرتی با اســتفاده از ظرفیت فناوریهای نوین و فضای مجازی بــه یکی از مطالبات اصلی تولیت آستان قدس از مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان تبدیل و متعاقب آن سامانه الکترونیکی غذای متبرک حرم مطهر رضویافتتاح شد. از طریقاین سامانه، دعوتنامهالکترونیکیاز سرشماره پیامکی اختصاصی 8800، بهصورت تصادفی برای زائرانارسال میشود. علاوه بر این، امکان درخواست قرار گرفتن در فهرست انتظار دریافت غذای متبرک حضرتی فراهم شــده است. کافی است عدد ۳ را به سرشماره پیامکی حرم رضوی یعنی 8800 ارسال کنید تا راهنمایی لازم برای شماارسال شود. آن دستهاز عزیزانی که مشتاقاند جزو بانیان و میزباناناین سفره ملکوتی قرار گیرند، میتوانند با مراجعه به درگاه . nazr.razavi

ir یا شمارهگیری # 8* نیت خیر خویش را در کمترین زمان ممکن عملی سازند. *8#.10

در راستای تسهیل هرچه بیشتر تحقق نیتهای خیر مومنان، برای کسانیکه دسترسی دائم به شبکه دیتا و اینترنت ندارند یا کسانی که پرداخت از طریق بستر یواساسدی را ترجیح می دهند، سامانه ستاره هشت مربع نیز توسط آستان قدس رضوی راهاندازی شده اســت. با شمارهگیری ستاره هشت مربع حتی بدون اتصال به اینترنت، امکان پرداخت آنی خیرات و نذورات و صدقات فراهم شدهاست. همچنین در حاشیه مراسماز دامنه RAZAVI.ir بهعنوان دامنه جدید آستان قدس و حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.