نمایشگاه اینوتکس تیرماه برگزار میشود

Asre Ertebat - - ايراني - INOTEX

هفتميننمايشگاهنوآوریوفناوری)2018 ،) از 14تا 16 تيرماه 1397 در محل بوستان گفتوگو برگزار میشود. قنبرپور دبير اين نمايشگاه گفت: بيش از هزار نفر در قالب كسبوكار در آن شركت میكنند و روزانه بيش از 2هزار نفر بازديدكننــده دارد. او ادامــه داد: موضوع اصلی اين نمايشگاه «شهر هوشمند» است و امسال اين نمايشگاه با توجه ويژه به بحث مديريت هوشمند انرژی، حملونقل هوشمند، اينترنت چيزها، زيرساختهای هوشمند، بهداشت و سلامت هوشمند و البته محيط و محل زندگی هوشمند طراحی شده است. رضا غيابی از ديگر دستاندركاران اين رويداد نيز گفت: در نمايشگاه امسال بخش مجزايی برای ارايهكنندگان زيرساخت از جمله اپراتورها، مركز مالکيت معنوی، مركز توسعه تجارت الکترونيکی، فرابورس ايران، پليس فتا و همه نهادهای قانونگذار و فرادستی برایارتباط با استارتآپها در نظر گرفته شده است. غيابی در ادامه از برنامه ويژهای در حاشيه اين نمايشگاه خبرداد كه رويدادهای استارتآپی در آن اجرا میشود. پارك فناوری پرديس با حمايت معاونت علمی و فناوری رياستجمهوری متولی اين خواهد بود. ثبتنام غرفهداران در اين نمايشگاه از تاريخ 23 ارديبهشت آغاز شده و تا پنجم خردادماهادامه خواهد داشت. علاقهمندان برای كسباطلاعات بيشتر میتوانند به سايت رسمی رويداد به نشانی inotex.com مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.