از کاربران تلگرام متنفریم!

Asre Ertebat - - ايستگاه -

بعد از فيلتر تلگرام خب ظاهرا مصرف و تقاضا برای فيلترشــكن يه جهش درست و حسابی داشته و پير و جوان افتادن دنبال فيلترشكن. خلاصه کار و بــار توليدکنندگان، عرضهکنندگان و فروشــندگان فيلترشكن بسيار سكه شده. خب تا اينجای کار خيالی نبود و هر کس مشــغول زندگی خودش بود. تا اينكه ملت ديدن فيلترشــكنها يكیيكی داره از کار میافته و سوال « فيلترشكن خوب چی داری ؟ » شايد بيشترين تكرار رو در تاريخ داشته باشه. تااينكه وزيرارتباطات يه خبر خوب داد و گفتازاونجا که فيلترشكنها بسيار مخرب هستن و به دست دشمنان ساخته میشه و توش بدافزار کار گذاشتن، ما کار بســتن و از کار انداختن فيلترشكنها رو برای مراقبت از مردم شروع کرديم. اين خبر اونقدر برای کاربرای تلگرام خوشحالکننده بود که موجی از احساسپراکنی و تشكر در شــبكههای اجتماعی به راه افتاده که همچنان هم ادامه داره. حالا يه سوال جديد داره بين کاربرای تلگرام دست به دست میشه، « داداش فيلترشكن فيلترشكن خوب چی داری ؟ » البته بعضیها هم ترديد دارن و میگن مگه میشه فيلترشكن رو هم فيلتر کرد و بعضيا میگن آره، بعضیها هم میگن نه نمیشه و روسيه هم نتونست اين کار رو بكنه. در جواب بعضيا میگن اما چين تونست و کرد. نمیدونم حالا ما هم منتظر میمونيم ببينيم چی میشه، يا فيلترشكن رو میشه فيلتر کرد يا نه. در هر صورت به ما ربطی نداره چون کاری هم از دست کسی ساخته نيست. اين وسط اما کاربرای توييتر و فيسبوك به شدت عصبانی هستن و میگن از کاربرای تلگرام متنفر هستن! از يكيشون علت رو پرسيدم که ای بابا چرا آخه از هموطن خودت بايد متنفر باشی؟ به هر حال تلگرام هم برای بعضيا ابزار ارتباطات، کار، خبر و سرگرمی بود ديگه. مثل خودت. کاربر توييتر هم گفــت: از وقتی کاربرای تلگــرام افتادن توي بازار خريد و نصب فيلترشــكن به کار ماها کلی گند خــورده. اولا ديگه فيلترشكنهای ســابقمون که مثل آب خوردن کار میکرد اکثرا از کار افتادن يا کند شدن. دوما، قبلنا اونم اگه لازم میشد و فيلترشكنهای مفت درست کار نمیکرد ماهی 2 هزار تومن يه فيلترشكن پولی میخريديم. الان در جريان قيمتا هستی؟ شده 7 هزار تومن. سوما قبلنا فيلترشكن پولی میخريديم مثل فرفره کار میکرد. الان بعضياش اصلا کار هم نمیکنن و آدمم که نمیتونه بره از اينا به جايی شكايت کنه که فيلترشكن جعلی فروخته. حالا فهميدی چرا ما کاربرای توييتر و فيسبوك از کاربرای تلگرام متنفر هستيم، گند زدين به زندگی ما ديگه! اَه.

عزت زياد آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.