تایید همدستی برخیPSP ها با کلاهبرداران و خلافکاران

Asre Ertebat - - ارتباطات - سیاوش روشني

با وجود آنکــه تاکنون بارها مســوولان مختلف اعــلام کردهاند قصــد برخورد با فروشندگان فیلترشــکنها را دارند، اما همچنان یک جستوجوي ساده اینترنتي شما را با انبوهي از سایتهاي فیلترشکن فروش روبهرو ميکند که بیشتر آنها هم داراي درگاه بانکي از شرکتهاي پرداخت الکترونیکی PSP( ) داخل کشور هستند. این در حالی اســت که در خصوص تمام ســایتهای قمار، شــرطبندی، فروش فیلترشکن و تقریبا تمامی تخلفاتی که در فضای سایبری با پول سروکار دارند، درگاه بانکی اصلیترین و تنها عامل حیات و بقای آنها محسوب میشود. با فیلتر شدن تلگرام اما کار و کاسبي فیلترشکنفروشها رونق بیشتري هم گرفته است و درآمدهاي آنها افزایش قابل توجهي پیدا کرده است؛ موضوعی که در هفته قبل نیز به آن پرداختیم و از شــایعاتی گفتیم که گویای وجود نوعی مافیا در بازار فروش فیلترشکن است. رییس پلیس اطلاعات و امنیــت عمومی ناجا هفته قبل از اجــرای طرح مقابله با عرضهکنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ در داخل کشور خبر داد. وی گفته بود با توجه به محرز شدن تخلف برخی درگاههای پرداخت بانکی، اقداماتی توسط این پلیس صورت گرفت. این مقام مسوول در توضیح تخلف برخی درگاههای پرداخت بانکی گفته است: برخی از این درگاهها با سوءاســتفاده از مجوز دریافتی، در راستای فراهم کردن سرویس پرداخت برای فعالیت برخی از سایتهای )متخلف( داخلی فعالیت میکردند. وي با بیان اینکه فیلترشکنفروشها شناسایی شدهاند بدون ذکر جزییات مشخص مدعي شده پلیس، طی چند مرحله عملیات، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با عوامل اینگونه فعالیتها اقدام کرده است. با نگاهي به این اظهارات پلیس، ابهامات و پرســشهایي ایجاد ميشود؛ اول آنکه اقداماتي که گفته ميشود صورت گرفته چه بوده و چه نتیجهاي دربر داشته است؟ دوم آنکه با توجه به آنکه پلیس ميگوید تخلف درگاههاي بانکي محرز شده اسامي این متخلفان چیست و چرا وقتي آنقدر علني و با استفاده از این درگاهها فیلترشکن فرخته ميشود؛ اینقدر مبهم و گنگ درباره این متخلفان صحبت ميشود؟ این شکل برخورد درواقع نوعي استخوان لاي زخم گذاشتن است؛ امروز همه دنیا فهمیدهاند که کار نظارت بر فضاي ســایبري و جلوگیري از وقوع تخلفات از عهده پلیس به تنهایي خارج است و به همین دلیل است که در دنیا رویه متفاوتي در پي گرفته شده است. براي مثال، اتحادیه اروپا مســوولیت نشــر هرگونــه محتواي نامناســب اعم از کودكآزاري، ترویج خشونت، تروریســت، و اخبار جعلي را بر عهده مالکان پلتفرم یعني شرکتهاي فیسبوك، توییتر و یوتیوب گذاشته است و براي آنها در صورت تعلل و منتشر شدن مطالب نامناسب روي بسترهایشان جرایم بسیار سنگیني در نظر گرفته است. در مقابل این غولهای ســایبری نیز بــراي جلوگیري از مواجهــه با جریمههاي سنگین اقدام به استخدام هزاران نیروي ممیز براي بررسي شبانهروزي محتوا روي پلتفرمهاي خود کردهاند. در کمال تعجب اما در ایران این اقدامات و پیشگیريهاي لازم را نکردهایم و سالها اســت این توجیه تکراري را ميشنویم که شــرکتهاي PSP بر اساس آن مدعي ميشوند که درگاه بانکي آنها توســط پذیرنده و بدون اطلاع آنها در اختیار شخص ثالث )کلاهبرداران و خلافکاران( قرار گرفته است. سوال اینجاست که آیا واقعا باید بپذیریم حجم واگذاري درگاههاي بانکي در ایران بیشتر از میلیاردها تبادل پیام روزانه شبکههایي همچون فیسبوك، توییتر و یوتیوب است، که نظارت روزانه بر آنها را مشکل میکند؟ به این ترتیب و در نتیجه نبود قانون، پیشبینی جرایم و تنبیهات است که موجب میشود اقدامات پلیسی صورت گرفته نیز از سوی متخلفان مقطعي و نمایشي تلقی شود. اگر این عزم وجود داشته باشد ميبایست همین امروز و با قید فوریت از جانب پلیس و بهخصوص بانک مرکزي به جاي نظارهگري، نظارتي عملي صورت گرفته و با قرار دادن جرایم سنگین مالي براي شرکتهاي ارایهدهنده خدمات بانکي که درگاه بانکي در اختیار متخلفان ميگذارند، برخورد شود. در غیر اینصورت همچنان فعالیت آزادانه فیلترشــکنفروشها، قمارخانههاي اینترنتي و قاچاقچیان بر بستر اینترنت ادامه خواهد داشت این ماجرا نیز حکم استخوان لای زخم را پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.