واکاوی منافع PSPها از جمعآوری وجوه خیریه

بخشش از کيسه خليفه؛ هزینهای که از جيب بانکها میرود!

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

موضوع جمعآوری کمکهای خیریه توسط شرکتها و سلبریتیهای مشهور از کانالهای مختلف همچون اینستاگرام و صداوسیمااز زمان زلزله کرمانشاه به بعد رو بهافزایش گذاشت. این در حالیاست که بعضا در فضای مجازی درگیریهای لفظی میان برخی از سلبریتیها درگرفته که مدعی هستند کمکهای جمعآوری شده را بهصورت شخصیاستفاده کردهاند و هزینه به نیازمندان مورد نظر نرسیده است. در این میان شرکت تهران اینترنت یا همان هفشتاد نیز با آغاز ماه مبارک رمضان در فصل جدید برنامه خندوانه اقدام به تبلیغ زیر کد 95*780*به # منظور جمعآوری پول برای اهدای بستههای ارزاق به خانوادههای نیازمند کرد. این درحالی است که این شرکت برای جمعآوری این مبالغ همانند سال گذشته ابتدا شماره حساب خود را برای این منظور اختصاص داده بود و اینکه آیا یک شرکت شناختهشده بدون داشتن مجوز خیریه از نظر قانونی می تواند اقدام به این کار کند، موضوعی است که نهادهایی همچون وزارت کشور، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی پاسخ روشنی برای آن ندارند. داشتن شبای عمومی از دید ما کافی است پیگیریماازشرکتشاپرکدرخصوصاینکهچراشرکت هفشتاد برای دریافت مبالغ خیریه شماره حساب خود )و نه شماره حساب کمیته امداد یا خیریههای رسمی( را برای این امر اختصاص داده است، تنها به ارایه این پاسخ که حساب پشت این زیرکد )#95*780*( مراحل لازم را برای دریافت شبای عمومی طی کرده و معرفی آن بهعنوان حساب جمعآوری ایرادی ندارد و از آنجا که دریافت شبای عمومی زیر نظر نهادهای نظارتی انجام میشود، همین موضوع برای ما کفایت میکند. البته اینکه شاپرک با این پاســخ و شانه خالیکردن از این موضوع که هر شرکت PSP با ارایه یک شبای عمومی برای جمعآوری کمکهای خیریه میتواند اقدام به این کار کند، نهتنها فرار رو به جلو است، بلکه نشان از نبود قوانین شفاف و دقیق در فضای پرداخت الکترونیکی کشور دارد که بهزودی در گزارشی دیگر بهصورت مفصل به آن میپردازیم.

هفشتاد حساب پشت سرکد را تغيير داد

موضوع را از روابط عمومی شرکت هفشتاد پیگیری کردیم که چرا برای جمــعآوری مبالغ خیریهای که تبلیغ آن را در برنامه خندوانه میکند، حساب شرکت را گذاشتهاند که روابط عمومی این شرکت با تایید این موضوع گفت: شرکت هفشتاد شرکتی شناخته شده است و این اولین کار خیر این مجموعه نیست و در ایام زلزله کرمانشاه نیز توانستیم کمک قابل توجهای به هموطنان کرمانشاهی بکنیم. روابط عمومی هفشتاد در خصوص اینکه آیا این شرکت دارای مجوز خیریه برای جمعآوری وجوهاست، میافزاید: ما برای دریافت مجوز خیریه اقدام کردهایم. البته در قانون هم منع نشده که ما نمیتوانیم بدون داشتن مجوز خیریه به جمعآوری وجوه خیریه اقدام کنیم. بهدلیل حواشــی که اخیرا در این خصوص ایجاد شده، هفته گذشته بهمنظور شفاف شدن هر چه بیشتر موضوع با خیریه بهشت امام رضا )ع( به توافق رسیدیم که حساب پشت زیرکد )#95*780*( حساباین مجموعه باشد. روابط عمومی شرکت هفشــتاد ادامه میدهد: ما در راستای مسوولیتهای اجتماعی خود به این موضوع ورود کردهایم و هیچ منافعی نیز از این محل برای خود در نظر نگرفتیم.

کارمزد تراکنشهای خيریه صفر شود

نکتهدیگریکهدرموضوعجمعآوریازطریقشرکتهای پرداخت وجود دارد، مساله پرداخت کارمزد بابت هر تراکنش توسط بانکهای عامل به شرکتهای PSP ، شاپرک و شتاب است که هر کدام از این کارمزد سهمی را برمیدارند. از آنجا که معمولا کمکهای خیریه در مبالغ خرد اما در تعداد بالا از سوی مردم انجام میشود، در مقاطعی همچون ماه رمضان شرکتهای PSP اقدام به تبلیغات گســترده در خصوص جمعآوری کمکهای مردمی میکند و جالب اینجاست که در این بین همزمان با انجام مسوولیتهای اجتماعی درآمدهای چند میلیارد ریالی نیز از بابت این تراکنشها کسب میکند. در این میان بانکها که بارها از مدل کارمزدی فعلی اعام نارضایتی کردهاند باز هم نقرهداغ میشوند و عما هزینه انجام امور خیر مردم را بدون اینکه اسمی از آنها در میان باشد پرداخت میکنند. بهنظر میرسد اکنون که شرکت شاپرک امکان تفکیک تعدادی و موضوعی تراکنشهای شبکه پرداخت را در تمامی کانالها از جمله ، USSD ، کارتخوانهای فروشگاهی و درگاههای اینترنتی را دارد بهمنظور اینکه فشار کمتری به بانکها در این وضعیت بد اقتصادی تحمیل شود با تایید بانک مرکزی کارمزد تراکنشهای خیریه را صفر کند و بعید به نظر میرسد شرکتهای پرداخت الکترونیکی هم به این موضوع اعتراضی داشته باشند.

بهزیستی هم شانه خالی میکند

روابط عمومی سازمان بهزستی کشور در خصوص این موضوع میگوید: ما بهعنوان سازمان بهزیستی تنها در اموری میتوانیــم ورود کنیم که مجوز آن خیریه را داده باشیم و اگر غیر از این باشد، ما از نظر قانونی امکان ورود نداریم. کارشناس روابط عمومی این سازمان در خصوص اینکه تکلیف آن عدهای که از هیچ نهادی مجوز نگرفته و به صورت فردی اقدام میکنند چیست، میافزاید: ما در حیطه اختیارات قانونی خــود عمل میکنیم و اینکه افرادی از این دست چگونه اقدام به جمعآوری پول و آن را هزینه میکنند در حوزه اختیارات ما نیست و ما به آن ورود نمیکنیم. وی درباره اینکه چرا این موضوع را بهعنوان یک سازمان قانونی دنبال نمیکنید که چارچوبی برای آن مشخص شود، میگوید: این موضوع را به مدیران خود منعکس میکنیم و در صورت صاحدید آنهااین موضوع را پیگیری میکنند، اما به اعتقاد بنده در این رابطه مدعیالعموم میتواند به موضوع ورود کند.

حساب چهار سلبریتی مسدود شد

آنطور که از شواهد امر پیداست، گویا مدعیالعموم در این موضوع ورود کرده، به نحوی که هفته گذشته رییس پلیس فتای تهران از مسدودسازی حساب چهار سلبریتی خبر داد و گفت: یک بازیکن فوتبال اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی کرده اما شماره حسابی که متعلق به خودش نبود اعام کرد که این فرد احضار و حسابش مسدود شد. سرهنگ کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ، با تاکید بر اینکه سلبریتیهایی که کمکهای مردمی را جمعآوری میکنند باید دارای مجوز باشند، میافزاید: مشکلی که اکنون با آن روبهرو هستیم این است که نمیتوانیم تشــخیص دهیم که کدامیک از این افراد دارای مجوز هستند. وی دربارهاینکه چه نهاد و سازمانی به موضوع جمعآوری کمکهایمردمیبراینیازمندانتوسطچهرههایمعروف رسیدگی میکند، میگوید: اگر شکایتی از این افراد به دست پلیس فتا برسد، حتما به آن رسیدگی میشود. موضوع این است که تعدادی از چهرههای معروفی که اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی میکنند تمام پول جمعآوری شده رابه دستنیازمندان میرسانند و تعدادی هم این کار را انجام نمیدهند و ما نمیتوانیم تشخیص دهیم که کدامیک از این افراد دارای مجوز هستند. رییس پلیس فتای تهرانبا تاکیدبراینکه سلبریتیهایی که کمکهای مردمی را جمعآوری میکنند باید دارای مجوز باشند، میافزاید: برخیاز چهرههای معروف عنوان میکنند که از کمیته امداد، بهزیستی، هال احمر یا مراکز ذیربط دارای مجوز هستند و این سازمانهای ذینفع هستند که باید به پلیس اعام کنند که کدام چهرهها کهبه جمعآوری کمکهای مردمیاقدام کردهاند، فاقد مجوز هســتند تا پلیس بتواند به این پروندهها رسیدگی کند، اما تاکنون از هیچ نهادی گزارشی به دست ما نرسیده است. بررسی حساب شخصی سلبریتیها شاکی میخواهد سرهنگ کاظمی ادامه میدهد: متاسفانه متولی کار کمک به نیازمند یک نهاد نیست و کار بین چند سازمان پراکنده شده و ممکناست چهرههای معروف با یک نهاد حمایتی در ارتباط باشند که دیگر نهادها از آن اطاعی ندارند و اکنون اگر بخواهیم با هر فردی برخورد داشته باشیم، نیازمند استعام از نهادهای حمایتی هستیم که تا امروز این کار انجام نشده است.

سلبریتیها باید مجوز بگيرند

وی میگوید: از سوی دیگر تا امروز هیچ شخصی هم از این سلبریتیها شکایتی نکرده است تا بتوانیم احضار و از آنها سوال کنیم که کمکهای مردمی جمعآوری شده را کجا هزینه کردهاند. با تمام این احوال پلیس فتا با تعدادی از چهرههای معروف که کمکهای مردمی را جمعآوری میکردند برخورد و حساب آنها را مسدود کرده است، اما با برخورد با یک یا دو نفر نمیتوان به این کار پایان داد. اینکه پلیس فتا بیاید و اسم تمام بازیگران و ورزشکارانی را که کمکهای مردمی را جمع میکنند جستوجو کند و بعد از نهادهای حمایتی هم استعام بگیرد که آیا این کمکها به نیازمندان پرداخت شده است یا خیر، کار زمانبری است که در نهایت این کار هیچ شاکی هم ندارد و این نهادهای حمایتی هستند که باید اعام کنند کدام چهره معروف دارای مجوز است.

رامینجهان پیما

کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.