طرح ساماندهي پيامكهاي تبليغاتيشكستخورد

مزاحمان پیامكي به کسبوکارشان مشغول باشند

Asre Ertebat - - ويژه - سياوش روشني SIMBox

بحث مسدود شدن پیامکهای تبلیغاتی مساله تازهای نیست و نزدیک به یک دهه است که پیامکهای تبلیغاتی هر روز در حجمی گسترده برای کاربران اپراتورهای موبایلی کشور ارسال میشود. با وجود وعده و وعید وزرای مختلف ارتباطات برای متوقف کردن این پیامکها، همچنان گویا عزمي جدي براي ریشهکن کردن آنها وجود ندارد. واقعیت این است که ارسال پیامکهاي تبلیغي بهدلیل درآمدهاي هنگفتي که نصیب شرکتهاي ارســالکننده آنها و اپراتورهاي موبایلي ميکند موضوعي نیست که صاحبان منافع بهراحتي از کنار آن بگذرند. در مقابل اما مردمي که هر روز با مساله ناخوشایند دریافت گاه و بیگاه پیامکهاي تبلیغي مزاحم روبهرو بودهاند نیز توان، زمان و حوصله شکایت از تکتک ارسالکنندگان انبوه پیامکهاي تبلیغي را نداشته و ندارند. شــاید به همین دلیل هم بوده که همواره ایجاد ســامانه براي برخورد با ارسالکنندگان پیامکهاي تبلیغي به مشکل برخورده است. پس از تلاشهاي بينتیجه رگولاتوري و مجموعــه وزارت ارتباطات در دوران وزارت واعظي براي متوقف کردن پیامکهاي تبلیغي این بار نوبت جهرمي بود که به محض تصدي پست وزارت ارتباطات وعده برخورد با آنها را بدهد و حتي سامانه مردمي براي شکایت از پیامکهاي تبلیغي ایجاد کند؛ اقدامي که در عمل نتیجه مناسبي در پي نداشت. در آخرین اقدام اما اواسط اسفندماه امسال این بار رگولاتوري با ارایه مصوبهاي خواست مشکل مزاحمت پیامکهاي تبلیغي را برطرف کند، و مصوبهاي براي ایجاد سامانهاي جدید براي مقابله با پیامکهاي تبلیغي را تدوین کرد. براساس این مصوبه ميبایست نهایتا تا اواسط اردیبهشت «سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک » راهاندازي شود که با وجود به سر رسیدن موعد و گذشت یک ماه از آن همچنان این اتفاق نیفتاده است و با این شرایط ميتوان گفت که طرح عملا شکست خورده است.

اجرايي نشدن مصوبه رگولاتوري

اواسط اسفندماه سال گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات جدیدی برای ارایه خدمات محتوایــی پیامکی تصویب کرد که بر مبنای این مصوبه، ارسال هر نوع پیامک بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک توسط اپراتورها ممنوع شد. اگرچه انتظار ميرفت با قوانین سفت و سختي که در آن دیده شده، موج ارســال پیامکهاي تبلیغي حداقل اگر متوقف نشده کند شود، اما برخلاف این انتظار بهنظر ميرسد ارسال پیامکهاي تبلیغي با همان شدت سابق در جریان است. بر مبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده بود، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاعرسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع شد. از سوي دیگر قرار شد «سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک» راهاندازی شود و اپراتور تلفن همراه موظف باشد برای اخذ اجازه از مشترک، سامانهای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری ایجاد کند. به همین دلیل ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتورها ابلاغ کند. درهمین حال اپراتورها نیز موظف شدند حداکثر یکماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیادهسازی و راهاندازی سامانه مذکور اقدام کنند. با توجه به زمانبندي صورت گرفته ميبایست سامانه انتخاب پیامک از سوي مشترک نهایتا تا اواسط اردیبهشت امسال اجرایي شود که با وجود آنکه به هفته دوم خرداد رسیدهایم اما همچنان خبري از این ســامانه نیست و سیل پیامکهاي تبلیغاتي روي روان مردم جاري است.

وعدههايي که همچنان محقق نشده

از سوی دیگر، طبق مصوبه اسفندماه 96 اپراتورها موظف شدند در ارسال خدمات پیامکیارزشافزوده تراکنشی نسبت بهاخذ تاییدیهاز مشترکاقدام کنند. همچنین اخذ تاییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارایه این خدمات ضروری اعلام و گفته شــد ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد. در همین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت ميگرفت. لزوم دریافت مجوز از وزارت ارتباطات برای پیامکهای ارزشافزوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز الزامي شد تا شاید این نظارت بیشتر موجب ساماندهي پیامکهاي ارزشافزوده و تبلیغي شده و مانع ایجاد مزاحمت بیشتر براي مردم شود؛ اتفاقي که همچنان نیفتاده است.

ارسال پیامکهای انبوه از شمارههای شخصی

اگرچه طبق مصوبه اسفندماه سال قبل قرار بود ارسال پیامکهای انبوه از سرشمارههای شخصی متوقف شود، اما همچنان حجم عظیمياز پیامکهاي تبلیغي مزاحم توسط شمارههاي شخصي ارسال ميشوند. براساس مصوبه رگولاتورياپراتورها موظف شدهبودند، پسازاخذ تاییدیههای لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی انبوه و ارزشافزوده پیامکی را از محدودههای شمارهگذاری معین و متمایز )سرشماره مشخص( قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند. از سوی دیگر اپراتورها موظف شدند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شمارههای شخصی کهعموماازطریق ارسالمیشوندرابرابرضوابطابلاغیسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهاندازی و ارسال اینگونه پیامکها را در شبکه خود متوقف کنند؛ اتفاقي که همچنان رخ نداده است.

وعده نامعلوم برخورد با اپراتورهای متخلف

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه اسفندماه خود تاکید کرده بود که تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعملهای مرتبط با آنکه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانهای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.بر این اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده بود هر سه ماه گزارشــی از نتایج اجرای این مصوبه را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند و ایــن مصوبه جایگزین مصوبه قبلي کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شود که بر این اساس ميبایست اولین گزارش تاکنون ارایه شده باشد، اما تاکنون چنین گزارشي تهیه نشده یا لااقل اعلام نشده است. فعلا خیال مزاحمان و کاسبان پیامکی آسوده باشد چون خبری نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.