دولت الكترونيكی مشكلات مردم را بيشتر كرده!

Asre Ertebat - - ويژه - كاوه درفشاني

اگر پیشاز الکترونیکي شدن فرایندهاي دولتي و شکلگیري دولت الکترونیکي تنها مشکل مردم ارایه کپي و مدارک به سازمانها و جابهجایي مدارک و درخواستها بین آنها بوداما با اجراي دولت الکترونیکي ظاهرا نه تنها این فرایند سادهتر نشده بلکه به مراتب پیچیدهتر و سختتر نیز شده است. حالا ارباب رجوعي که به کاربر ارتقا یافته، ابتدا باید تمام مدارک خود را در سامانه یک سازمان دولتي بارگذاري کند و پس از هفتهها انتظار براي تایید مدارک توسط کارشناس مربوطه به صورت حضوري درخواست خود را پیگیري کند. وقتي که درخواست به نتیجه رسید، این بار ميبایست تمام این اطلاعات را در سامانه موازي دیگري که با سامانه قبلي در ارتباط نیست بارگذاري کرده و باز هم با حضور فیزیکي موضوع درخواست را پیگیري کند. درواقع با اجراي دولت الکترونیکي به جز کاغذ بازي، هزینه اسکن مدارک، هزینه اتصال به اینترنت و فرایند زمانبر ثبتنام در سامانههاي رنگ و وارنگ و جنگ اعصاب با ایرادهای سامانههاي دولتي نیز به فهرست بلندبالاي مشکلات قبلي اضافه شده است. براي اینکه موضوع اندکي روشــنتر شود مثالي ميزنم. همانطور که مطلع هستید، خبرنگاران و روزنامهنگاران دستمزدشان همواره با حداقل دستمزدهاي اعلامي در هر سال برابري ميکند و تنها به برخي امتیازات ویژه از جمله امکان دریافت طرح ترافیک، بیمه تکمیلي و وام 2 میلیون توماني وزارت فرهنگ است که در طول این سالها دلشان را به آنها خوش کردهاند. امســال به یکباره با تصمیمات شتابزده شوراي شهر و شهرداري تهران عملا دو سوم فعالان رسانهاي از دریافت طرح ترافیک باز ماندند تا تنها مزیت شغلی خبرنگاران به عنوان یکی از اقشار ضعیف جامعه، «تســهیلات صندوق اعتباري هنر » یعني امکان دریافت بیمه تکمیلي در ازاي پرداخت 500 هزار تومان و دریافت وام 2 میلیون توماني باشد. خبرنگاران در گذشته با حضور در معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدارک خود را تحویل و درخواست وام را ارایه ميدادند. حال اما از خیریت اجرایي شدن دولت الکترونیکی و ایجاد ســامانههاي مختلف اتفاقات جالبی رخ داده است. در این خصوص ابتدا ميبایست تمام مدارک خود را در سامانه جامع رسانههاي کشور بارگذاري کنند. این مدارک شامل شش اثر، کپي تمام اوراق هویتي و پر کردن فرمهاي مختلف و در آخر شــرکت در یک آزمون آنلاین است. بعد از این انتظاري که حداقل دو ماه طول ميکشد شروع ميشود و خبرنگار باید براي تایید مطالبش در کمیسیون مربوطه، این مدت را هم دندان روي جگر بگذارد. پس از این اما خبرنگار متقاضي وام 2 میلیوني یا بیمه تکمیلي ميبایســت به دفتر معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ برود و درخواســت وام یا بیمه تکمیلي و عضویت در صندوق اعتبــاري هنر را اعلام کند. یکي دو هفته بعد که معاونت مربوطه نامه درخواست را دید و با آن موافقت کرد تازه کار اصلي شروع ميشود. خبرنگار این بار ميبایست به سامانه صندوق اعتباري هنر رجوع کند و تمام اطلاعاتي را که به معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ داده بود این بار به صندوق اعتبــاري هنر ارایه کند و باز هم چند روز و بلکه چند هفته منتظر تایید اطلاعات بماند. این متقاضي بخت برگشته سپس ميبایست با در دست داشتن معرفينامه جهت دریافت وام به صندوق اعتباري هنر برود و آنجا مشخص ميشود که چه زماني در خصوص زمان واگذاري وام با او تماس گرفته ميشود. اینهفتخوانرستمکهبهمدداجرایيشدندولتالکترونیکي در کشور براي دریافت یک وام 2 میلیون توماني خبرنگاري، آنهم با گواهي کسر از حقوق و در ازاي دریافت سود صورت ميگیرد به بهترین شکل گویاي وضعیتاجرایي شدن دولت الکترونیکي در کشور است. اگر پیش از این با سر زدن به دو اداره و ارایه مدارک مشــکل حل ميشد، اما با اجراي دولت الکترونیکي و رویش قارچگونه سامانههاي دولتي و غیردولتي اوضاع ســختتر و پیچیدهتر شده و مشکلات ارباب رجوع بهشدتافزایش یافته است. حالا دیگر مسوولان و کارشناسان به جاي آنکه ارباب رجوع را به گرفتن کپي از طبقه پایین ارجاع دهند وي را براي بارگذاري مدارک به کافينت )بخوانید نخودسیاه( ارجاع ميدهند. در دولت الکترونیکی ميبایست تمام سامانهها تجمیع شده و با هم در ارتباط باشــند تا کاغذبازي و پاسکاري ارباب رجوع به حداقل برسد، اما بیماري امروز دولت الکترونیکي شده کشور ما آن است که سامانههاي دولتي و غیر دولتي جزیرههایي جدا از هم هســتند که ارباب رجوع ناچار به ثبتنام و بارگذاري اطلاعاتش در تکتک آنهاست. در هفته ارتباطات، وزیر ارتباطــات پروژه دولت همراه را با ســلام و صلوات کلید زد اما واقعیت این است که صرف اســکن مدارک و ثبت اطلاعات در رایانه و اضافه کردن پسوند الکترونیکی و همراه، به هیچ عنوان ارایه خدمات دولتي را براي مردم تسهیل نميکند و دولت الکترونیکي واقعي به وجود نميآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.