کار فوری دارم، فیلترشکنت رو قطع کن

Asre Ertebat - - ايستگاه -

فيلترشكنهمفيلترشكنهایسابق.قبلاازاينفيلترشكنهای مفتیبنابهضرورتبرخیازهموطناكهقصدكارعلمیياپژوهشی داشتن، استفاده كرده و بعد از اتمام كارشون، فيلترشكن رو قطع میكردن و میرفتن سراغ بقيه زندگيشون. برای همين فيلترشكن به ميزان كافی برای همه بود. الان اما خب میدونيد ديگه اين تلگرام بساط فيلترشكن و كاربران سابق رو اساسی ريخته به هم. دوستان گرامی! اين فيلترشكن مفتیها برای استفاده همزمان يه تعداد مشخص تدارک ديده شدن نه اينكه هر كی هر قدر دلش میخواد توی اونها بمونه و بيرون هم نياد. الان وضعيت طوری شده كه طرف )منظورم بيشتر اين كاربرای تلگرام هست( يه خروار فيلترشكن نصب كرده روی گوشيش و از اين به اون میچرخه تا آخر يكيش وصل بشه، بعد چون تقاضا زياده و اونم میترسه بياد بيرون ديگه نتونه بره داخل، ديگه شبانهروز گذاشته فيلترشكنه وصل باشه. حتی وقتی خوابه و كاری نداره باهاش! خب دوست عزيز، فارغ از شوخی، اولا هزينه اينترنتت میره بالا، دوما اين فيلترشكنها شايد از گوشيت برای حمله به كسی يا جايی استفاده كنن، سوما، حساب كن يكی مثل خودت شايد نياز به يك كار و پژوهش علمی و فوری داره و بيرون منتظره تا تو بيای بيرون و اون بره داخل. خب داداچ، كارِت توی تلگرام تموم میشه چه كاريه كه دو دستی چسبيدی به فيلترشكن و بيرون نميای. خب همينكارا رو میكنين كه لجبازی میشه و نفر بعدی هم كه بره تو میخواد تا آخر عمرش اونجا بمونه و فيلترشكنش وصل باشه. درحالیكه من اگر به داد تو نرسم، تو اگر به داد من نرسی، ما اگر به داد هم نرسيم، چه كنيم پس؟! نمیدونم چی بگم ولی بعضيا با اين لجبازيشون كاری میكنن كه يه سری مجبور بشن برن از اين فيلترشكن پوليا كه هميشه باز هست و توي كشور هست و درگاه بانكی هم دارن استفاده كنن. خب اين كار درسته واقعا؟ نمیگين شايد شما هم مجبور بشــين از اين پوليا بخرين؟ درحالی كه اگه يه مقدار جمع تر بشــينين و وقتی كارتون تموم شد بيايين بيرون، همه می تونن بهصورت چرخشی از فيلترشكن های مفتی استفاده كنن و پولشون رو پس انداز كنن برای يه كار بهتر و خريد اينترنت بيشتر. خلاصه از ما گفتن بود، اگه رعايت كردين كه هيچ، اگه رعايت نكردين شــايد نفر بعدی كه ميره فيلترشكن پولی میخره شما باشيد!

عزت زياد آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.