آخرين خبر

Asre Ertebat - - ايستگاه -

ايناپليكيشن با گردآوري و رصداخبار بيشاز600 منبع خبري، مجموعهاياز مهمتريناخبار را در اختيار کاربر قرار ميدهد. آنلاين بودن آن در 24 ساعت شبانهروز، پوشش اخبار ايران و جهان و فعاليت در23 حوزه مختلفاز جمله مهمترين قابليتهاي آناست. کاربران پسازنصب ميتوانند در حالت آفلاين نيزازايناپاستفاده کنند وامكان ثبت نظر و ديدگاه براياخبار نيز وجود دارد. همچنين چنانچه کاربر علاقه داشته باشد ميتواند اخبار مورد نظر خود را ذخيره کرده و براي خود نگه دارد. باتوجه به نزديك شدن به جام جهاني فوتبال، يك بخش خبري براي پوششاخباراين حوزه نيز درايناپ در نظر گرفته شدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.