همراه اول ارتباط خودروها با هم را ممکن میسازد

Asre Ertebat - - ايستگاه - Communication A GPS GPS Car LED A MIT WHO(

اين روزهابحثارتباطات خودرو يا

از هر برههای در طول تاريخ داغتراست. شرکتهای مخابراتی و همچنين خودروسازان در ارتباطی تنگاتنــگ، تكنولوژیهای جديدی را توسعه میدهند تا بتوانند به طرق مختلف ايمنــی را افزايش داده يا اينكه کاربــری راحتتری را برای کاربر به ارمغــان بياورند. برای مثال، نسل پيشين سدان سوپرلوکس آئودی 8 ، در چراغهای جلو به کمك سيستم میتوانستلنزهای را به جهتی که خودرو در حال حرکت است بچرخاند. ايناتفاق در بسياریاز خودروهای لوکس با چرخاندن فرمان اتفاق میافتد، اما در آئودی 8 اين عملباسيستم صورتمیگيرد که دقيقتراست. همچنيناين چراغها از طريق شبكه اينترنت میتوانستند بهطوراتوماتيكشدتنورخودراباتوجه به موقعيت جغرافيايی تنظيم کنند، يا اينكه ساختههای تسلا و کونيگزگ مانند يك وسيله الكترونيكی با دانلود آپديتهايی از کمپانی بهروزرسانی میشوند و حتی به اين واسطه شتاب آنها بهبود میيابد!

ارتباط خودرو با خودرو از طريق شبكه مخابراتی

اينروزهاوسايطنقليهبيشازهروسيله ديگر در حال وابسته شدن به شبكه مخابراتی و اينترنتی هستند، تا جايی که برخی از خودروسازان خودرو را با عنوان تلفن همراه هوشمند متحرکی بيان میکنند. سيستمهای مخابراتی و اينترنتی تا حدیبر خودروها و رانندگی در حال چيره شدن هستند. توسعه سيستمهای خودران و ارتباط خودرو با خودرو میتواند گواهی بر اين مدعا باشد.علاوهبراين،تكنولوژیمخابراتیو اينترنتیعلاوهبرتماممزيتهایراحتی مالك خودرو وافزايشايمنی، باارسال و دريافت دادههای لازم، نقش بسزايی درنگهداری خودروايفا میکنند. خودرو دادههايیاز قبيل مسافت طیشده رابه مرکز انتقال میدهد تا سرويسهای دورهای تعيين شوند و در زمان مقرر از طريقسيستمهایمخابراتیواينترنتی، به مالك خودرو اطلاع داده میشود. سيســتم های خــودران در کنار سنسورها و دوربين های متعدد، به پشتوانه سيستمهای مخابراتی عمل میکنند و پيچيدگی بسيار بالايی در محاسبات، انتقال و دريافت داده ها دارند. برای توسعه بی نقص ارتباط سيستمهای مخابراتی با سيستمهای خودران،دانشگاه باهمكاری مرکز دگرديسی حملونقل دانشگاه ميشيگان، در حال ساخت ماکتی از خيابان ها و معابر هستند که اندکی بيشاز شش کيلومتر طول دارد واز۱4 تقاطع تشكيل شده است. دپارتمان حملونقل دانشگاه ميشيگان و ۱3 کمپانی ديگر، اسپانســر اين پروژه هستند. بیشــك در آيندهای نهچندان دور، خودروها بيش از هــر دوره ديگری به سيستمهای مخابراتی و اينترنتی متكی خواهند بود. به بيانی سادهتر، بايد گفت ارتباطات مخابراتی، آينده سواری و رانندگی را دگرگون خواهند کرد. شايدانسانهای چند نسل بعداز ما، پس از اتمام زمان کاری، از طريق اپليكيشنموبايل،تاکسیخبرمیکنند و يك خودرو خالــی از راننده، بدون فرمان و پدال به سوی او میآيد، وی را سوار میکند و او در مسير میتواند موسيقیهای مورد علاقهاش رااز طريق خودرو پخش کند! و تمامی اينها با وجود شبكهاينترنتی و مخابراتی ميسر میشود. در کشور ما زيرساخت تعدادی ازاين فناوریها توسط همراهاول مهيا شده است و بهزودی خيابانهای ما شاهد ارتباطات هوشمندانه و البته کاربردی خواهد بود. ارتباط خودرو با خودرواز طريق شبكه مخابراتی میتواند با افزايش ايمنی، تاثير بسزايی را در کاهش تصادفات داشته باشــد. طبق گزارش سازمان جهانیســلامت ،)سالانه ‪۱ 2/‬ ميليون نفر بر اثــر تصادفات با وسايل نقليه جان خودرو را در سراسر دنيا از دست میدهند که اين موضوع، تصادفات را در جايگاه چهارم عوامل مرگومير قرار میدهد. علاوه بر اين، سالانه 50 ميليون نفر بر اثر تصادفات وسايل نقليه دچار جراحت میشوند. خسارات ناشی از اين امر، بهتنهايی در ايالات متحده، سالانه300 بيليون دلار خسارت مالی را دربر دارد. به گزارش جوانخــودرو، دپارتمان حملونقل ايالات متحده گــزارش میدهد که 2۱هزار مورد از مجموع 43 هزار مورد تصادفات جادهای که در اين کشــور منجر به مرگ میشوند، در تقاطعات معابراتفاق میافتند. اين آمار میتواند با انتقال و ارسال دادههای خودرو از طريقسيستمهایمخابراتیواينترنتی از يك خودرو به خودرو ديگری، بهطور قابل ملاحظهای کاهش يابد. تحقيقات نشان میدهند که فقط پنج کيلومتر کاهش در ميانگين سرعت حرکتی، میتواند تا 25 درصد از آمار مرگومير در تصادفات بكاهد. همراهاول،بزرگتريناپراتورتلفنهمراه کشور، در زمينه توسعه تكنولوژیهای جديدهمپيشتازیمیکندوقصدداردبا ورودبهدنيایفناوریهاینوينمشترک ميان مخابرات و صنعت حملونقل، سهمی در مديريت و کاهش ترافيك داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.