برتری جداسازی ترافيكی نسبت به مسدودسازی دسترسی

Asre Ertebat - - ايستگاه - DMZ-Router( ‪full Inspection Firewall‬ VPN

همچنين در قانون ثبت اختراع يــا پتنت و قانون حفاظت از حريم خصوصی فرد حقيقی بايد فصلی را به ضرورت تفكيك خدمات و جداسازی ترافيك خدمات حساسيتانگيز اختصاص دهيم. در نهايت، قانون ايمنسازی شرکتها )سازمانها و نهادها( در عصر انقلاب ديجيتالی، نيز بايد در همين راستا تدوين شود و مقررات فعلی آنها، در راستای ضرورت تفكيــك خدمات و جداســازی ترافيك خدمات حساسيتانگيز، بازنگری و اصلاح شوند.

اقدامات فنی

تفكيك ايــدهآل و جداســازی مطلــق خدمات

حساسيتبرانگيز، همچون تثبيت و استقرار امنيت ايدهآل شبكههای شــرکتی، محال است! در کنار اعمال سياستهای تفكيك، مديران فاوا مجبورند از وبفيلترهای متعــدد، از برنامههای ضدبدافزار، از سامانههای ممانعت از دخول غيرمجاز به درون شبكه شرکتی، از شگردهای پايش حملات سايبری و از راهحلهای امنيتی بســيار بيشتری )بيشتر از آنچه ذکر شد( استفاده کنند. برای مثال، در عمل بايد: *در شرکتها و شبكههای کوچك، تفكيك خدمات و جداســازی ترافيك خدمات حساسيت انگيز با اســتفاده از نتروتر NAT-Router( ) به منظور جداسازی اينترنت از شبكه داخلی صورت گيرد. *در شرکتها و شــبكههای متوســط که دارای فايلسرور و ميلسرور هستند، استفاده از فايروال، تفكيك خدمــات و جداســازی ترافيك خدمات حساسيتبرانگيز را تضمين میکند. *در شرکتها و شبكههای بزرگ، تفكيك خدمات و جداســازی ترافيك خدمات حساسيت بر انگيز با استفاده از يك «مســيرياب منطقه غيرنظامی»

) به منظور جداســازی شبكه بيرونی يا اينترنت ميانشــرکتی از يك زيرشبكه داخلی صورت میگيرد.

آثار اشتغالی تفكيك خدمات و جداسازی ترافيك

قانونی کردن و فرهنگســازی برای اجبار اعمال

سياستهای مذکور، اشتغالآفرين است: *توسعه منابع انسانی در اين زمينه، نخست نيازمند پرورش مربيانی اســت که سياستها و روشهای عملی اجرای آنها را به مديــران و کارکنان تمامي بخشهای اقتصادی و خدماتی کشور بياموزند. * شرکت های تبليغاتی و برگزارکننده همايش ها نيز به همكاری با شرکتهای توسعه منابع انسانی در اين زمينه، جلب و جذب میشوند. *شــرکتهای مهندســی امنيــت بــه پرورش يا اســتخدام معماران امنيت داده و کارشناســان طراحی و نصب انواع فايروالها مجبور میشــوند؛ فايروالهايی شامل پكتفيلترهای ساده State-

يا فايروالهای نسل

جديد . *بهعلاوه، بسياری از مشــاغل موجود و کنونی در حوزه فاوا، مثل مهندسی نگهداری و بهرهبرداری، بهخاطر اضافه شدن ســامانههای تفكيك ترافيك در مجموعه تجهيزات فنی دســتگاه، توسعه کمی و کيفی میيابند. ... و به اين طريق، صدها شــغل جديــد و هزاران فرصت کاری جديد از ناحيــه تفكيك ترافيك به وجود میآيند، درحالیکه مسدودسازی دسترسی، برعكس، از تعداد مشــاغل موجــود و فرصتهای کاری فعلی میکاهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.