تاییدهمدستیبرخیPSP ها باکلاهبرداران وخلافکاران

Asre Ertebat - - صفحه اول -

با وجود آنكه تاکنون بارها مسوولان مختلف اعلام کردهاند قصد برخورد با فروشندگان فیلترشكنها را دارند، اما همچنان یک جستوجوي ساده اینترنتي شما را با انبوهي از سایتهاي فیلترشكن فروش روبهرو ميکند که بیشتر آنها هم داراي درگاه بانكي از شرکتهاي پرداخت الكترونیكی PSP( ) داخل کشور...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.