طرحساماندهيپیامكهاي تبلیغاتيشکستخورد

Asre Ertebat - - صفحه اول -

بحث مسدود شدن پیامکهای تبلیغاتی مساله تازهای نیست و نزدیک به یک دهه است که پیامکهای تبلیغاتی هر روز در حجمی گسترده برای کاربران اپراتورهای موبایلی کشور ارسال میشود. با وجود وعده و وعید وزرای مختلف ارتباطات برای متوقف کردن این پیامکها، همچنان گویا...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.