قاطی کردهایم و فراموش

Asre Ertebat - - ارتباطات - علیشمیرانی

آنقدر جایگاهها و کارکردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیچیده شده که تقریبا داریم فراموش میکنیم چه کسی مسوول چه کاری بود یا هست. برای مثال، این همه شــورا و نهاد تصمیمگیر در زمینه فضای سایبری داریم، اما بهخاطر تعلل، سیاســیکاری، مخالفت یا هر دلیل دیگری، حکم فیلترینگ تلگرام را بازپرس شعبهای در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر میکند و اتفاقا از فردایش از دولتِ در ظاهر مخالف با این تصمیم گرفته تا تمام امکانات کشور، یکشبه برای اجرای این دستور بسیج و هماهنگ میشوند. لذا از جهت قدرت و قاطعیت در تصمیمگیری و تبعیت بلافاصله در کشور، شاید بد نباشد روی قضات و بازپرسان قوه قضاییه حساب ویژهای باز کرده و از ایشان خواست تا در سایر مسایل و مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ورود کرده و گرههای بزرگ و قدیمی را باز کنند. این وســط هم یکی دو نفر از مدیــران توییتباز که میخواهنــد نزد همگان محبوبالقلوب باشند، در یک نزاع زرگری حرفهایی میزنند که زدن یا نزدنش هیچ تاثیری بر خروجی و تصمیم نهایی ندارد و درحالیکه پشت پرده در حال اجرای دقیق خواستههای برخی هستند، در پیش پرده نیز مشتی حرف تحویل برخی سادهدل میدهند تا آنهایی را راضی کنند که تقریبا به هیچ و باد هوا قانع هستند. در همین راستا هفته قبل بحثی در یک جمع سایبری شکل گرفت که یکی از همکاران قدیمی سوال شوکهکنندهای مطرح کرد و نوشت : «... مرا به فکر بردید که اصلا وظیفه وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه باید باشد که اکنون نیست؟ ... در کشوری «پایین رونده »، اما چون همه در حال انهدام و تخریب یکدیگرند، حفظ شر کمتر، در مقابل شر بزرگتر، دستاوردی بزرگ به حساب میآید و اعتقاد به این شر کمتر باعث شده که ما فیتیله انتظاراتمان را روز به روز پایینتر بکشیم ». آری، حق با اوست. گویی همهچیز قاطی شده و هر کس کاری را میکند که خود درستی یا غلطی آن را تعیین میکند. مثلا وزیر ارتباطات خود تشخیص میدهد و انتخاب میکند امروز که بر سر کار آمد به کدام مســاله در فضای سایبری و شبکههای اجتماعی واکنش و نه فراکنش نشان داده و برای مدتی آن را در دستور کار قرار دهد و فردا و فردای دگر نیز وضع به همین منوال پیش خواهد رفت. مقصر اما مدیران اجرایی نیســتند. واقعیت آن است مجلســی که رای اعتماد میدهد اصولا چیزی بهجز کلیات و نــه برنامه اجرایی دقیق از وزیری که راهی دولت میکند، نمیخواهد. واقعیت آناست کهاصلا برنامه خاص و کلانی نداریم که کسی بخواهد به همان برنامه نیمبند و اصولا فاقد ضمانتاجرایی در حوزه فاوا سری بزند و بپرسد راستی حال قانون و برنامهای که مصوب کردهایم چطوراست؟ آری، واقعیت آن اســت که امروز و در نتیجه همین وضعیــت و در کنار تنوع نهادهای متولی، همه قاطی کرده و فراموش کردهاندکه اصلا باید از چه کســی چه چیزی را بخواهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.