ایوبی قائم مقام معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران شد

Bani Film - - سینمـا -

محمد علی نجفی حکم قائم مقامی معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران را برای حجت اهلل ایوبی رئیس سابق سازمان سینمایی وزارت ارشاد صادر كرد .

به گزارش رسیده، حجت اله ایوبی به پیشنهاد صالحی امیری در حکمی از سوی محمدعلی نجفی، قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شد.

در بخشی از حکم نجفی خطاب به ایوبی آمده است: «انتظار میرود ضمن هماهنگی و معاضدت با معاون محترم در چارچوب ماموریتهای شهرداری تهران و حیطه اختیارات با بهرهگیری حداکثری از ساختارهای اجتماعی شهر و شهرداری برای تحقق افزایش امید، جلب مشارکت شهروندان و شکوفایی شهر تهران تالش نمایید. بیتردید سیاستگذاری، برنامهریزی، پیادهسازی، نظارت و ارزیابی دقیق علمی و اجرایی برنامههای ساالنه حوزه اجتماعی و فرهنگی در جهت ارتقاء سرمایههای اجتماعی و فرهنگی میتواند به بسط و گسترش هرچه بیشتر مشارکت شهروندان در حل مسائل شهر کمک نماید.

همچنین تحقق مدیریت یکپارچه فرهنگی و اجتماعی در سایه تعامل مناسب و سازنده با واحدهای مختلف شهرداری و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط به منظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای آنها میتواند، یاریگر نهاد شهرداری تهران در پیشبرد اهداف و وظایف قانونی متناسب با انتظار شهروندان باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.