«شعلهور»و همکاری پورناظری و نعمتاهلل

Bani Film - - سینمـا -

«شعلهور» جدیدترین ساخته حمید نعمتاهلل آخرین مراحل فنی را پشت سر میگذارد و سهراب پورناظری هشتمین همکاری خود با حمید نعمتاهلل را آغاز کرده است.سهراب پور ناظری به عنوان هشتمین همکاری خود با حمید نعمت اهلل آهنگسازی «شعله ور» را شروع کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.