نشستی پیرامون کتاب «سینمای متعهد»

Bani Film - - سینمـا -

ساعت ۷۱ امروز چهارشنبه ششم دی خانه سینما میزبان نشست بررسی کتاب «سینمای متعهد» خواهد بود.در این نشست که در تاالر سیف اهلل داد خانه سینما برگزار می شود آرش حسن پور و فرزانه رحیمی (مترجمان کتاب) به همراه حمید باقری و رامین اعالیی (پژوهشگران این عرصه) به بررسی جستارها، مقاالت و مصاحبه های ژان پی یر و لوک داردن در کتاب «سینمای متعهد» خواهند پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.