اکران هنر و تجربه تا پایان سال در فرهنگ

Bani Film - - سینمـا -

سخنگوی شورای صنفی نمایش اعالم کرد: سینما فرهنگ تا پایان امسال مجاز به اکران فیلمهای گروه هنر و تجربه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.