نمایش و نقد «تمارض» در خانه هنرمندان

Bani Film - - سینمـا -

نشست نقد وبررسی فیلم «تمارض» به کارگردانی عبد آبست امروز چهارشنبه ششم دی در تاالر ناصری خانه هنرمندان برگزار می شود. در این نشست محمد وحدانی به عنوان منتقد و عبد آبست نویسنده و کارگردان فیلم حضور دارند. این جلسه از ساعت ٦۱ با نمایش فیلم آغازمی شود و بعد از آن فیلم مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.