انتخاب فیلم با اعمال شاقه!

صاحب نظران از شرایط و دغدغه های اعضای هیات انتخاب فجر به بانی فیلم می گویند

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایر ان-بهاره گل پرور: در این روزها که هیأت انتخاب سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به روزهای آخر کارشان نزدیک می شوند، حدس ها،گمانه زنی ها و گاهی حاشیه ها درباره نحوه عملکردشان و انتخابهای احتمالی شان بیشتر می شود. در این میان برخی از فیلمسازان مدعی اند اثرشان را به دفتر دبیرخانه فیلم فجر فرستاده اند، این در حالیست که از آن سو، شنیده ها از اعضای هیأت انتخاب حاکی از آن است که فیلم مورد نظر به دستشان نرسیده است.

به گفته اعضای هیأت انتخاب دوره های پیشین جشنواره فیلم فجر، افرادی که در ترکیب هیأت داوران و یا هیأت انتخاب قرار می گیرند، نباید خود را درگیر چنین حاشیه هایی کنند و نه حاشیه ها نباید روی انتخاب های آنان تاثیر بگذارد. همچنین مسائل دیگری وجود دارد، از قبیل افرادی که از گروه های سیاسی و یا حزبی در ترکیب هیأت انتخاب حضور دارند چقدر می توانند به نتیجه مطلوب و تعیین لیست نهایی فیلم های یک جشنواره کمک کنند. بسیاری از فیلمسازان معتقدند یک فیلم باید مجرد و مستقل از دیدگاه های سیاسی و حزبی بررسی شود و حتی اعضای هیأت انتخاب نباید در جایگاه ممیزی به فیلم ها نگاه کنند. در هر حال امیدواریم که اعضای هیأت انتخاب سی و ششمین دوره از جشنواره فیلم فجر با نگاهی بی طرفانه و دقیق به قضاوت عادالنه در خصوص تولیدات ساالنه فیلمسازان بپردازند.

بانی فیلم در گفت و گو با سه عضو پیشین هیات انتخاب جشنواره فیلم از آنان درباره شرایط حضور در این گروه و پروسه انتخاب فیلمها پرسید که پاسخها حاوی نکات جالب و بعضا مهمی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.