حاشیه ها هیچ ربطی به هیأت انتخاب ندارند

Bani Film - - سینمـا -

عماد افروغ، نویسنده و جامعهشناس سال گذشته جزو اعضای هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر بوده است. او از روال انتخاب هیأت انتخاب در سال گذشته دفاع کرد و گفت: هر سال حاشیه هایی وجود دارد که هیچ ربطی هم به هیأت انتخاب ندارند؛ به نظرم باید کمی اخالق دموکراتیک مان را تقویت کنیم.

افروغ در خصوص نحوه انتخاب هیأت انتخاب در دوره سی و پنجم فیلم فجر، به بانی فیلم گفت:یک سری حاشیه ها همیشه قبل و بعد از اعالم نظرات هیأت انتخاب بوده است که ربطی به خود آنان نداشته. حاشیه هایی از قبیل اینکه فیلم کسی انتخاب نمی شود و او اعتراض می کند، یا فیلمی بنا به دالیلی اجازه ورود به جشنواره پیدا نمی کند و اجازه نمایش ندارد.

وی افزود: من فقط یک سال عضو هیأت انتخاب بودم که در جریان روال دموکراتیک و عادالنه اش بودم، گفتم و نوشتم. ولی نسبت به قبل و بعد و حواشی آن نقش و مسئولیتی نداریم. به نظرم باید کمی اخالق دموکراتیک مان را تقویت کنیم. وقتی هیأت انتخابی تعیین می شود که شناخته شده هستند و روال دموکراتیک دارند، باید به انتخابشان احترام گذاشت. حداقل در مورد هیأت انتخابی که در آن حضور داشتم می توانم این را بگویم.

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگر هیأت انتخاب سال ۵۹ انتخاب بدی کرده بود، چرا مردم از فیلم های دیگر استقبال نکردند و تمام استقبال ها از همان آثاری بود که در بخش مسابقه یا چشم انداز به جشنواره راه پیدا کرده بودند. معلوم است که انتخاب ها به لحاظ استقبال مردمی و هم به لحاظ فروش و جوایز مردمی ...و انتخاب بدی نبوده است و می توان راجع به آن بحث کرد.

افروغ در مورد فیلم هایی که به هیأت انتخاب اعتراض دارند گفت: این ها حاشیه هایی است که هر سال وجود دارد و ربطی به هیأت انتخاب ندارد. کارگردان و یا تهیه کننده فیلم را مستقیما به هیأت انتخاب نمی دهد، به دبیرخانه ارائه می دهد. دبیرخانه هم آن را برای هیأت انتخاب می فرستد. هیأت انتخاب می بیند و دست به داوری می زند. مطمئنم هیچ یک از اعضای هیأت انتخاب موضع نگرفته اند که چرا فالن فیلم را به هیأت انتخاب ارائه نداده اند. چون ربطی به آنان هم ندارد.

این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در مورد اینکه حاشیه سازی ها روی انتخاب هیأت انتخاب چه تاثیری می تواند بگذارد، گفت: در مورد هیأت انتخابی که من در آنجا حضور داشتم و نحوه انتخاب شان سفت و سخت دفاع می کنم. ما نه تحت تاثیر اسم و رسم صاحبان فیلم ها و نه سازمان و نهاد پشتیبان فیلم ها قرار گرفتیم. فقط به مضمون و محتوای فیلم ها و معیارهای ممیزی آنها توجه می کردیم. نه ترسی داشتیم و نه با کسی عهد اخوت بسته بودیم. به هر حال یک انتخاب دموکراتیک داشتیم و در مورد هر فیلم سه چهار بار رأی گیری کردیم.

وی در مورد سیستم هیأت انتخاب گفت: من از سایر هیأت های انتخاب خبر ندارم، ولی از روال دموکراتیک هیأت انتخاب خودمان دفاع می کنم. هر فیلمی که تمام می شد بنده بالفاصله بلند می شدم، دفتری داشتم که نظر تک تک اعضا را می گرفتم و یادداشت می کردم و بعد از بیست فیلم به جمع بندی می رسیدیم، نتایج را روی تخته می نوشتیم و رأی دوستان را بار دیگر جمع بندی می کردیم. با این حال باز هم به همین جمع بندی اکتفا نمی کردیم. البته من تجربه نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون دارم که کمیسیون اداره کردن هم کار آسانی نیست و می دانم انتخابات و رأی گیری و احترام به رأی دیگران چگونه است. ممکن است فیلمی را من نپسندیده باشم و رأی آورده باشم، این طبیعی است. هیچ مسئله و مشکلی هم نبود. باالخره باید این حرکت جمعی تن می دادیم. هیچگاه هم ندیدم که اعضای محترم هیأت انتخاب سال گذشته رأی جمعی را زیر سوال ببرند،چون می دانند که خصلت دموکراتیک بودن و تصمیمی جمعی مردم ساالرانه اقتضائاتی دارد و به آن پایبند بودند. یک سری مسائل قبل از انتخابات، یک سری مسائل خارج از هیأت انتخاب، در حین انتخاب و یک سری مسائل هم بعد از انتخاب است و ربطی به هیأت انتخاب هم ندارد. این ظرفیت افراد است. کسی که دوست دارد فیلمش انتخاب شود و انتخاب نمی شود، ممکن است مواضعی بگیرد که از نظر من شایسته نیست. حال چه می توان کرد. نظر ماست و او هم نظرش را می دهد. برخی از این افراد کل هیأت انتخاب را زیر سوال می برند و پیرایه هایی را به هیأت انتخاب نسبت می دهند. اگر حس می کردیم باید جواب بدهیم، جواب می دادیم.

افروغ اضافه کرد: فکر می کنم بد نیست اعضای هیأت انتخاب آینده از تجربه هیأت اعضای هیأت انتخاب های گذشته استفاده کنند. ما هم به حد کافی این تجربیات را نشر دادیم و شاید من بیش از سایر اعضای هیأت انتخاب مصاحبه کردم، همه این ها تبدیل به کتاب شد و دوستان می توانند به آن مراجعه کنند. فکر می کنم روال خوب و حداقل بی دردسری بود. اگر دوستان نمی خواهند از این روال استفاده کنند، روالی را انتخاب کنند که در ویژگی دموکراتیک بودن آن تردیدی نباشد.

کسی که دوست دارد فیلمش انتخاب شود و انتخاب نمی شود، ممکن است مواضعی بگیرد که از نظر من شایسته نیست. حال چه می توان کرد. نظر ماست و او هم نظرش را می دهد. برخی از این افراد کل هیأت انتخاب را زیر سوال می برند و پیرایه هایی را به هیأت انتخاب نسبت می دهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.