تعداد بیشتر اعضای هیأت انتخاب درصد خطا را کم می کند

Bani Film - - سینمـا -

عبدالحسن برزیده، یکی از فیلمسازانی است که عضو هیأت انتخاب بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر بوده است. او معتقد است در ترکیب اعضای هیأت انتخاب و یا داوری باید تعداد بیشتری حضور داشته باشند،چون همین باعث می شود درصد خطا کمتر شود.

این نویسنده و کارگردان در خصوص حاشیه هایی که معموال پیرامون انتخاب های هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر بوجود می آید به بانی فیلم گفت: داوری ها چه در هیأت انتخاب و چه در داوری های اصلی نقش مستقیمی در دریافت فیلم ها ندارند. هیأت انتخاب فیلم هایی که دریافت و به آنها ارائه می شود را قضاوت می کنند. معموال این مسائل به به دبیرخانه جشنواره و کسانی که شرایط عمومی فیلم ها را در نظر می گیرند و انتخاب می کنند برمی گردد. این حق برای همه محفوظ است، حتی کسانی که در هیأت انتخاب هستند، می توانند درخواست کنند فیلمی که به دست آنها نرسیده و احیانا می تواند دیده و در هیأت انتخاب بررسی شود، به دستشان برسد، ولی این یک درخواست غیررسمی است. بنابراین هیأت انتخاب نقشی در این موضوع ندارد. فیلم ها باید اول به دست هیأت انتخاب برسد و بعد آنها انتخاب کنند.

وی افزود: هیأت انتخاب اصال نباید وارد حاشیه ها شود. گاهی فیلم هایی که فیلم های بدی هم نیستند به علت محدودیتی که وجود دارد، فرصت داوری و حضور در لیست نهایی را پیدا نمی کنند. مثال در دوره ای که من عضو هیأت انتخاب بودم، چون تعداد فیلم های خوب زیاد بود، به جای ۰۲ فیلم، ۲۲ فیلم انتخاب کردیم. باالخره باید تعداد مشخصی از فیلم ها به بخش بعدی برسد.

این کارگردان با اشاره به سیستم عملکرد هیأت انتخاب و داوری ها ادامه داد: من اصوال داوری جشنواره فیلم فجر را به این شکل که اتفاق می افتد قبول ندارم. در هیچ سالی نمی توان گفت که داوران به طور قطع به یک نتیجه ایده آل رسیده باشند. هنوز بسیاری از داوران بعد از داوری در مصاحبه هایشان می گویند باالخره ما هم سلیقه و دیدگاهی داریم که بر اساس آن انتخاب می کنیم. به نظرم گاهی چه در بخش فیلم های اول و چه در بخش اصلی، حق خوری هایی هم می شود. البته نه به آن منظور که کسی تعمد داشته. گاهی دوستان ناخودآگاه تحت تاثیر اینکه فیلم متعلق به چه کسی است قرار می گیرند. این افراد یا دوستانشان هستند و یا کسانی که اسم و رسمی دارند. بنابراین گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد.

برزیده عنوان کرد: اما من به روشی که گاهی خانه سینما دارد و کاری که آکادمی اسکار می کند، اعتقاد بیشتری دارم. یعنی تعداد بیشتری را در این هیأت های داوری و انتخاب قرار می دهند که باعث می شود درصد خطا کمتر شود. بخصوص اکثرا در رشته ای که نیاز است در آن داوری شود اصال کارشناسی در آن هیأت داوران وجود ندارد. مثل بخش گریم، طراحی صحنه ...و ؛بنابر این فکر می کنم تعداد بیشتری باید حضور پیدا کنند. در بخش هیأت انتخاب هم همین می تواند باشد. طبیعی است که وقتی سالیق مختلف نظر بدهند نتیجه بهتری خواهد داشت. نمی دانم چه اصراری است که سال هاست به همان شکل سنتی داوری می شود. امیدوارم یک روز تغییر کند.

وی یادآور شد: هیأت انتخاب و یا داروان نباید نقش ممیز را ایفا کنند. باید کامال شفاف قضاوت کنند. تعداد زیاد اعضای آن هیأت داوران می تواند این قاعده را برهم بزند و شرایط بهتری برای داوری منصفانه ایجاد کند. امیدوارم روزی این اتفاق بیفتد.

برزیده اضافه کرد: گویا در هیأت انتخاب هایی که در گذشته داشتیم، برای اینکه همه را راضی کنیم اصراری وجود داشته که از گروه های مختلف سیاسی افرادی حضور داشته باشند. اما گاهی هم معامله اتفاق می افتد. من این مو ضوع را از یک داور دوره های گذشته شنیده ام که گفتند فالن شخص را می پذیریم به شرطی که شما هم به فالن مورد رأی بدهید. مسئله ای که ظاهر دموکراتیک دارد! این ها اتفاقاتی است که به نظرم بسیار بد و غیرحرفه ای است. یک فیلم باید مجرد و مجزا از شرایطی نگاه سیاسی بررسی شود. توصیه ام به همکارانم که مسئولیت هیأت انتخاب را دارند این است که سعی کنند خودشان را از مسائل و حاشیه هایی که گاهی ممکن است خود دبیر جشنواره و برگزار کننده مطرح کند، دور کنند. این حاشیه هایی است که حداقل از لحاظ وجدانی می تواند انسان را اذیت کند و حقی ضایع شود که نباید. یادمان نرود که روزی هم نوبت خود ما خواهد شد.

توصیه ام به همکارانم که مسئولیت هیأت انتخاب را دارند این است که سعی کنند خودشان را از مسائل و حاشیه هایی که گاهی ممکن است خود دبیر جشنواره و برگزار کننده مطرح کند، دور کنند. این حاشیه هایی است که حداقل از لحاظ وجدانی می تواند انسان را اذیت کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.