نمایش قدیمیترین سردرهای سینما

Bani Film - - سینمـا -

نمایشگاه «پالکارت» در حالی در تهران برپا می شود که در آن تعدادی از سردرهای قدیمی سینما به نمایش درمیآید؛ نمونه هایی که مشابه آن را نمی شود در جای دیگر دید.علی بختیاری دارنده مجموعه سردرهای سینمایی در گفتگو به مهر گفت: این نمایشگاه به بهانه پنجمین دوساالنه «سرو نقره ای» برگزار می شود و یکی از دالیلی اصلی برگزاری نمایشگاه این بود که ایمان صفایی دبیر پنجمین دوره «سرو نقره ای» تاکید بر نمایش گرافیک عامیانه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.