تالش برای ساخت مستند سینمایی علم

Bani Film - - سینمـا -

مصطفی شوقی مستند ساز که اخیرا مستند «هویدا،زندگی،زمانه و مرگ»اش در جشنواره حقیقت نمایش داده شد، در حال ساخت مستند دیگری با نام «علم؛مردی برای تمام فصول» است که درباره آن به ایسنا گفت: مستند «علم» منظومهای است در ادامه مستند «هویدا». در مستند «هویدا» سعی شد که نقش دولت در عصر پهلوی مورد توجه قرار بگیرد و در مستند «علم»، ساحت قدرت در زمانه محمدرضا شاه بررسی شده است. در واقع هویدا و علم رقیب یکدیگر در عرصه دولت و قدرت بودند و در طول سالهای متمادی با هم منازعهای پیدا و پنهان داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.