مرحوم خسرو شکیبایی درباره هادی اسالمی فقید

Bani Film - - سینمـا -

با ورود به گروه مرحوم هادی اسالمی، من به صورت حرفهای به آن چه که به آن عشــــق میورزیدم و هنوز هم بدان عشــــق میورزم، یعنی دنیای بازیگـــری وارد شدم. مرحوم هادی اسالمی او دست مــــرا گرفت و به من بال پرواز کردن داد. روحش شاد. او به خالقیت بازیگری که دلش برای کار میسوخت و دوست داشت کار قوام بهتری پیدا کند، واقعا اعتقاد داشت و به چنین بازیگری بال پرواز کردن میداد. در این گروه، بازیگران میباید تمرینهای منظم بدن و بیان را هر روز انجام میدادند. به یاد دارم سیروس گرجستانی هم با ما در این گروه حضور داشت و از بدن مناسبی برخوردار بود. در گروه مرحوم اسالمی، نظم و انضباط حرف اول را میزد و اگر کسی فاقد چنین دیسیپلینی بود، جایی برای ماندن و کار کردن نداشت. او خودش بسیار منضبط و با دیسیپلین بود و در عرصه هنر نمایش مثالزدنی است. کار با مرحوم هادی اسالمیلذتآور بود و تا به امروز طعم این لذت با من همراه است. در کارهایی که او کارگردانی میکرد، بازیگر به توانمندیهایی که داشت، وقوف پیدا میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.