جری لوییس فقید درباره جدایی اش از دین مارتین

Bani Film - - سینمـا -

ما جادو می کردیم… ما شبــــــــــی ۰۵۲ دالر در ماه مــارس در آمد داشتیم و تا مــاه دسامبـــر ۰۰۰۰۵ دالر به دست می آوردیم. و این خیلی سریع اتفاق افتاد و در طول سه سال ما چهارمیلیون دالر در آمد کسب کردیم.همه بینندگان ما در سرتاسر دنیا می دانستند که ما هر دو یکدیگر را دوست داشتیم… هیچ چیز ساختگی بین من و دین مارتین وجود نداشت. او را می دیدم که در اتاق قدم می زد و چشمان من پر از اشک می شد. من از عشق و محبتی صحبت می کنم که در بین ما عمیق بود انقدر که نه من می توانستم آنرا انکار کنم نه او...خیلی احمقانه بود. من می خواستم که در کارمان کمدی بیشتری داشته باشیم و دین معتقد بود همین قدر کافی است و در عوض باید آوازخوانی بیشتری در کار داشته باشیم. خوب این اشکالی نداشت ولی رسیدیم به نقطه ای که دیگر با هم صحبت نکردیم. خیلی کار احمقانه ای بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.