انتخاب شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

Bani Film - - سینمـا -

مجمع عمومی سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران چهارشنبه ۰۲ دی ماه در تاالر سیف اهلل داد خانه سینما برگزار شد.پس از شمارش آرا نتایج زیر به دست آمد: تعداد کل آرا: ٣۲۱ رای اعضا منتخب شورا:۱- جعفر گودرزی ۱۱۱ رای۲- خسرو دهقان ٩٨ رای٣جواد طوسی ٨٨ رای۴- اصغر نعیمی ٣۵ رای۵- رضا درستکار ۲۵ رای۶- زهرا مشتاق ٩۴ رای٧- الهام حسامی ۲۴ رای.

اعضای علی البدل شورای مرکزی:۱- سپیده ابر آویز ۱۴ رای۲- انسیه نجفی ۵٣ رای.

بازرس اصلی:کامران ملکی ۵٩ رای،بازرس علی البدل:ذبیح اهلل رحمانی ۵۱ رای.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.