زمان رفتارهاي قهري گذشته است

هاتف عليمرداني:

Bani Film - - سینمـا -

هاتف علیمرداني در این خصوص که تلویزیون به عنوان رسانه اي مردمي تا چه اندازه حق تصمیم گیري براي کنار گذاشتن هنرمندان یا دخالت در پخش تیزرها و آنونس ها دارد، به باني فیلم گفت: معتقدم زمان این رفتارهاي تند و رادیکال گذشته است و با محدود کردن و کنار گذاشتن نمي توانیم کاري از پیش ببریم. تلویزیون در این سال ها دیده است، هر وقت از بازیگران و ستاره هاي سینما فاصله گرفته است، بیشتر به خودش ضربه زده است.

علیمرداني خاطرنشان کرد: به نظرم آقایان علي عسگري، پورمحمدي و احساني مدیران کاربلدي هستند که عالقه مندند کارهاي بزرگي انجام دهند و با آمدنشان اتفاقات خوبي افتاده است. نمونه بارز آن رفتار درست صدا و سیما در برخورد با خانم معتمدآریا بود . به هرحال محدودیت هایي وجود دارد و با تمام عالقه اي که بسیاري از مدیران نشان دادند، بعضي از اتفاقات نمي افتد. مي خواهم یادي از دکتر احساني مدیر شبکه نسیم کنم که به دلیل آشنایي با سینما عالقه مند به همکاري با هنرمندان هستند. فضاي مد نظر ایشان، شاد و بشاش است و عالقه مندند تا از همه نیروهاي کارآمد استفاده شود.

علیمرداني با اشاره به آنچه در این میان اتفاق مي افتد، بیان کرد: تحلیل دقیقي از این وضعیت نميتوانمداشتهباشموگاهيفکرميکنم اشکال کار از جاهاي دیگري است. تنها مي خواهم سوال کنم بازیگري که ۰٣ سال پیش بازي مي کرده چه خطر یا مشکلي مي تواند ایجاد کند؟ .... با رفتارهاي قهري فقط آدم ها را از خودماندورميکنیم.درحاليکهباجلبحداکثريودفعحداقلي مي توانیم از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم و اتفاقات بهتري را رقم بزنیم. زماني بازیگران یا کارگردانان تصور مي کردند امکان همکاري با تلویزیون وجود ندارد، اما امروز مدیران کاربلدي داریم که مي توانم گواهي بدهم هدف کساني همچون دکتر احساني پیشرفت تلویزیون و تولید کارهاي بزرگ است. به جاي بزرگنمایي این اصطکاك ها کمک کنیم حداقلمحدودیتهااتفاقبیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.