گاهي حرفه اي ها بدون دلیل از كار كنار گذاشته مي شوند

جهانگير کوثري:

Bani Film - - سینمـا -

جهانگیر کوثري تهیه کننده و پدر باران کوثري که تلویزیون برخورد قهري نسبت به پخش تیزرهاي فیلم او پیش گرفته، در رابطه با دخالت تلویزیون در پخش آنونس ها و تیزرها به باني فیلم گفت: در خصوص وظایف صداوسیما هیچ اسناسنامه و قانوني نداریم که قدرت اجرایي آن در رابطه با گزینش آدم ها به چه نحو و معیارهاي کنار گذاشتن آن ها بر چه اساسي است. کساني که در تلویزیون کار مي کنند با جریاني فکري همسو هستند و گاهي با تنگ نظري هایي رو به رو مي شوند که یک روز باید این مسأله حل شود؛ یعني قدرت تصمیم گیري درباره بودن یا نبودن آدم ها در قاب تلویزیون معلوم نیست به کدام ارگان مربوط مي شود و چه کسي در این خصوص تصمیم گیرنده است.

کوثري با بیان اینکه در این روند حراست صداوسیما نقش دارد، عنوان کرد: باید تعریف شود که حراست چه ارگاني است و توان تصمیم گیري آن تا چه اندازه است و قانون چقدر به آن ها اجازه مي دهد که در خصوص آدم ها تصمیم بگیرند. گاهي اتفاق مي افتد که شخصیتي بعد از سالها کار در تلویزیون کنار گذاشته مي شود، در حالي که تمام داشته هاي حرفه اي آن در تلویزیون است. همه به توانمندي حسین پاکدل ایمان داریم، اما بدون اطالع قبلي به یکباره در تلویزیون کنار گذاشته مي شود. خودم بعد از ٩۲ سال کار در تلویزیون بدون کوچکترین اشتباه و انحراف به یکباره کنار گذاشته شدم و دلیل آن را نمي دانم. هرکس به عنوان سرپرست صداوسیما انتخاب مي شود، باید این مسائل را با خودش حل کند و زماني در مقابل گروه هایي ضعف نشان دهد، همان گروه ها تعیین کننده خط مشي اصلي مي شوند. متأسفانه اآلن این شرایط به وجود آمده و با وجود تالشي که مي کند و بودجه اي که مي گذارد، هنوز تنگ نظري ها وجود دارد و باید حل شود. او در پاسخ به اینکه آیا این برخوردها تأثیري روي عالیق مردم نسبت به هنرمندان دارد یا نه، گفت: به طور طبیعي وقتي اعتماد مردم از تلویزیون سلب شود و تلویزیون نتواند خواسته هاي مردم را برطرف کند، مردم نیز به شبکه هاي دیگر و سایت ها پناه مي برند و این خوب نیست. تلویزیون تا زماني موفق است که بتواند قاموس مردمي خود را حفظ کند. اگر اطمینان از میان برود، کار تلویزیون سخت مي شود. شاید علت استقبال مردم از سینما این باشد که از فیلم هاي تلویزیوني قطع امید کردند. این قدر تهیه کنندگان بودجه صرف یک فیلم مي کنند، چرا نباید تیزر آن پخش شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.