جشنواره را از حالت «نمایشگاه فیلم» خارج کنیم

اجازه ندهيم که ديگران با گمانهزنی فضای خبری را پر کنند

Bani Film - - سینمـا -

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارشنبه گذشته در نشست با مدیران سیوششمین جشنواره فیلم فجر با اظهار خرسندی از اتفاقات جدید در جشنواره گفت: جشنواره فیلم فجر قله جشنوارههای كشور ما است واز همین رو بر اهمیت آن به لحاظ جایگاهی كهدارد،افزودهمیشود.

به گزارش رسیده، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیعصرچهارشنبه۰۲دیماهدرجمعمدیرانسیوششمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به در معرض دید قرار گرفتن جشنواره توسط مخاطبان و سینماگران، بیان کرد: در بهمنماه چه کسانی که سینمایی هستند و چه کسانی که سینمایی نیستند، به نوعی در فضای سینما و جشنواره فیلم فجر قرار میگیرند و به نوعی کل کشور درگیر این جشنواره میشود که این کار مدیران جشنواره را دشوارترمیسازد،حساسیتراافزایشمیدهدوبهدلیلدرمعرض دیدهشدنقرارگرفتن،فشارروحیوروانیوکاریایجادمیکند.

او افزود:با اینکه احتمال داده میشد با تقلیل تعداد فیلمها حاشیهای از ناحیه افرادی که به جشنواره راه پیدا نمیکنند، ایجاد شودامااینگونهنشد.ازاینکهجشنوارهبهسمتیحرکتمیکندکه فیلمها قابلیت دیدهشدن بهتری دارند، بسیار خوب است و اتفاقات مثبتازاینقبیلکمنیفتادهاست.

صالحی چند نکته را به مدیران و دبیران جشنواره فیلم فجر متذکر شد و تاکید کرد: دوره مدیریت با فاصله تمام شده است. در گذشته ممکن بود که با این نوع مدیریت اعتدال ایجاد کرد ولی در حال حاضر فضای اجتماعی و ارتباطی ما نوع دیگری از مدیریت را ایجاد کرده است. هر چقدر نزدیک تر باشیم سوءتفاهم ها کمتر می شود. اصحاب رسانه و منتقدین باید این حس را داشته باشند که میتوانند به راحتی انتقاد کنند. اینکه ما به اتاقهای شیشهای نزدیک شویم و فاصله خودمان با مخاطبان را از لحاظ قضاوتهای مبتنیبرحدسوگماندورکنیم،کمکمیکندبهاینکهجشنواره سالمتروکمحاشیهتربرگزارشود.

او با ارزشگذاری به ابتکار جشنواره امسال در این راستا، از جمله برگزاری نشست دبیر جشنواره و نماینده هیات انتخاب با اهالی رسانه پس از پایان جلسه انتخاب فیلمها یا اتفاقی که امسال تحت عنوان قرعهکشی برنامه فیلمهای سینمای رسانه صورت گرفت، گفت: ابتکاراتی که به راحتی میسر میشود، باید انجام شود حتی اگر به نوعی عادت برای سالهای آتی ایجاد کند. ما هر چه خودمان را از الیههای دیوارگونه به الیههای نازك شیشهای برسانیم، سوءتفاهمات کمتر میشود.دستورالعملها و مقررات، هزینهکرد جشنواره و شفافسازی هایی نظیر همین قرعهکشی برنامه سینمای رسانه کمک میکند تا ٣ ضلع اهالی سینما، مردم و رسانه به ما اعتماد بیشتری کنند. این اعتماد، در اتفاقات پیشرو، یک سرمایه اجتماعی برای جشنواره، سازمان سینمایی و وزارت فرهنگوارشاداسالمیاست،لذابهنظرمیرسددراینمسیرهرچه بتوانیمبراتفاقاتخوببیفزاییم،بهتراستوامیدمیرودازکارهای خوبی که انجام میشود، کاسته نشود. صالحی به حرفهای برگزار شدن جشنواره تاکید کرد و گفت: باید به سمتی برویم که جشنواره را از حالت «نمایشگاه فیلم» خارج کنیم. باید به سمتی برویم که جشنواره فیلم فجر در قالب یک فستیوال سینمایی پیش برود و در حقیقت، شأن جشنواره را حفظ کنیم و از بازار نمایش فیلم، فاصله بگیریموشأنوجایگاهسینماراحفظکنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تعامل خوب با رسانهها، اذعان کرد: تعامل و ارتباط خوب با رسانهها بخشی از برگزاری فستیوال و جشنوارهها است. یعنی هنر ارتباط با رسانهها را باید داشتهباشیموبهنظرمیرسدهرمقدارظرفیتخودمانرادرتعامل خوب با رسانهها و منتقدان سینمایی باال ببریم،برپایی جشنواره را قویترمیکند.البتهمنظورازتعامل،بهطورکامل،تعریفوتمجید از برنامهها نیست یا اینکه بخواهیم منتقدی را ساکت کنیم. باید اینرابطهراکاملکنیمواینرابطه،چرخپنجماینحرکتباشد.

صالحی با اشاره به اهمیت روابط عمومی و دبیرخانه جشنواره فیلمفجرگفت:کلسیستمجشنوارهبایدبهگونهایدرکنارهمقرار بگیرند تا تعامل حداکثری مثبت با رسانهها را داشته باشیم و آنان را با این اتفاق بزرگ فرهنگی و هنری که تقریبا مشابه ندارد، همراه کنیم.رسانههابایدحسکنندضلعمهماینجشنوارههستند.فکر نکنندبیرونگودهستندوبههمیندلیل،بخواهندصرفاازجشنواره مچگیری کنند. واقعا به این قضیه واقف باشند که در متن هستند و این موضوع را با تمام وجود حس کنند.

او همچنین ادامه داد: رویکرد ما به گونهای باشد که فعاالن رسانه را با این جشنواره همراه کنیم تا با آن همذاتپنداری کنند و ما را در برگزاری جشنواره همراهی کنند. رسانهها نباید حس کنند که خبرها را باید غیررسمی دنبال کنند. رسانه باید احساس صداقت و امنیت کند. زمانیکه حس اعتماد رسانه برانگیخته شود، گرایش عمومی را نسبت به جشنواره برمیانگیزد و رسانه را با جشنواره همدلمیکند.

او به اتفاقات پیرامون جشنواره فیلم فجر در سال گذشته اشاره کردوگفت:فضائیکهپارسالدرثبتنامایجادشد،خوبنبودواین حس به وجود آمد که برای جشنوارهای با این سابقه، بعد از ۵٣ سال اختالل به وجود آمده و حاشیه درست شده است.

صالحی با اشاره به اطالعرسانی دقیق، بیان کرد: اطالع رسانی سیستمبایددقیقوپیوستهباشد،اگرمادربحثاطالعرسانیزمین را خالی بگذاریم این خالی بودن با سوءتفاهم و ُشبهه پُر میشود. مطمئنا زمین خالی، خالی نمیماند اگر ما پُر نکنیم، دیگران پُر میکنند و دیگر نمیتوان آن موضوعات ایجاد شده را، پاك کرد. آن کسی که گل اول را بزند، برد با او است یا از لحاظ روانی زمینه بردن را دارد.پیوسته و به طور مستمر باید تولید خبر و پیش خبر داشته باشیمواجازهندهیمکهدیگرانباگمانهزنیفضاراپرکنند.باتوپخانه پر از خبر و اطالع جلو برویم تا همه حس کنند که مجموعه حرکت میکند و جایی برای گمانهزنی باقی نمیماند. این کمک میکند تا فضایروشنتریرادنبالکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.