حضور چشمگیر سینمای ایران در داکا

Bani Film - - سینمـا -

فیلمهای «ویالییها»، «وقتی برگشتم» و «سویوق» ساخته برادران ارک و .... در شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «داکا» حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.