نمایش و نقد «مفتآباد» در اردبیل

Bani Film - - سینمـا -

سینما انقالب اردبیل چهارشنبه ۷2دی میزبان نمایش و نقد و بررسی فیلم «مفتآباد» است. این فیلم ساعت ۸1 در این سینما به نمایش در میآید و در ادامه پژمان تیمورتاش کارگردان و سام سلیمانی مدیر فیلمبرداری در نشست نقد و بررسی حضوریافته و به سواالت تماشاگران پاسخ میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.