حاجی واشنگتن

Bani Film - - سینمـا -

نویسنده و کارگردان: مرحوم علی حاتمی

محصول:1631 حاجی واشنگتن (حاجی واشنگتن): دیلماج من و خدا نباش، خدا به هر سری داناست... از بخت ما یک جاسوس نیست این همه جان نثاری را به عرض برساند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.