خشکسالی و دروغ

Bani Film - - سینمـا -

نویسنده: محمـــــد یعقوبی کارگردان:پدرامعلیزاده محصول: 1395

آرش (احمد مهرانفر) : به چی میخندی؟!

میترا (آیدا کیخایی) : به خودت!

آرش: چرا؟ میترا: نمیتونم بگم! آرش: نه،بگو. میترا: تازگیا یه فیلمی دیدم. آرش: من تو رئ یاد اون فیلم میندازم؟! میترا: نه ...دارم بحثو عوض میکنم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.