«حریم شخصي» یتیم ماند!

گفت و گو با احمد معظمي، کارگردان فيلم

Bani Film - - سینمـا -

 براي ساخت اولین فیلم همیشه حساسیت هایي وجود دارد. نگران این نبودید که مخاطب یا سینماگران این فیلمنامه را دوست نداشته باشند؟

- نه، من با آگاهي کامل این فیلمنامه را انتخاب کردم، چون براي تلویزیون حدود 500 فیلمنامه نوشتم و فرق خوب و بد را مي شناسم. احساسم این بود نسبت به کل فیلمنامه هایي که در سینما نوشته مي شود، قوي تر است. در جشنواره سال گذشته نسبت به فیلم ما بي مهري صورت گرفت و نخواستند به جشنواره بیاید ولی مطمئنم روزي مي رسد تا آن قدر قدرت داشته باشیم که فیلم ما با یک ربع راش داخل جشنواره برود.

 شباهت هایي بین موضوع فیلم «حریم شخصي» و سریال«سایبر» که از قبل به آن پرداخته بودید، دیده مي شود. آیا انتخاب این فیلمنامه و موضوع به دلیل سابقه یا پیشینه ذهني شما از فضاي مجازي است یا هدف دیگري داشتید؟

- نه، ربطي به سریال«سایبري» ندارد و بستر قصه به شیوه اي بود که چندان به فضاي مجازي پرداخته نشده بود. زماني که آقاي ساعتچي فر فیلمنامه را به من پیشنهاد کرد، شورایي به همراه بهار کاتوزي تشکیل دادیم و فضاي کار را به این سمت و سو بردیم و سعي کردیم فیلمنامه اي متفاوت باشد با آنچه امروز نوشته مي شود. به هرحال، قصه ها تا حدودي شبیه به هم هستند و سعي کردیم این تفاوت در قصه احساس شود و خودم هم به قصه هاي اجتماعي این مدلي عالقه

دارم. دوست دارم به سمت قصه هاي اجتماعي این مدلي بروم که پیامي براي مخاطب دارد. براي من مخاطب اهمیت دارد و درست است. فیلم ما یتیم بود و هیچ اسپانسري نداشتیم، اما مردم با حال خوب از سینما بیرون مي آیند و حداقل 90 درصد تماشاگران فیلم را دوست داشته اند.

 به نظر مي رسد وجه منفي نگاه شما در فیلم نسبت به تلگرام و فضاي مجازي غالب است و کمتر به کارکرد مثبت آن پرداختید.

- بحث سر مثبت و منفي نیست، بلکه بر سر این است که از چیزي باید به اندازه استفاده کنیم. اآلن حدود 85 درصد همه اسیر فضاي مجازي هستند و اگر انکار کنیم، دروغ گفتیم. در عید نوروز که پدر و مادر و کل فامیل کنار هم جمع مي شوند، اما سر همه داخل گوشي هاي همراهشان است و وجه منفي بیشتر از وجه مثبت آن شده و در جامعه ما به صورت بي رویه استفاده مي شود. پیام اصلي این است که هر چیزي در جهت استفاده صحیح و به اندازه باشد. در این فیلم تکنیک و هوشمندي به خرج داده شده و آن این است که شخصیت ها در خصوص فضاي مجازي صحبت مي کنند، اما تنها در شروع فیلم فضاي تلگرام دیده مي شود و در طول فیلم چندان فضاي تلگرام وجود ندارد و دوربین از آن فیلم نگرفته است؛ یعني به نحوي در الیه هاي زیرین فیلم حل شده و قصه جلو مي رود. کلیت فیلم این است که صدایي اشتباهي در گروه گذاشته مي شود و فاجعه اي رخ مي دهد. در حقیقت اگر فیلم به پاي نقد و بررسي برسد، مي بینیم که براي اولین بار در سینماي ایران لنز مي بینیم و مثل خیلي از دوستان دوربین را النگ شات نمي کارم تا همه بازي کنند، بلکه در فیلم میزانسن وجود دارد. متفاوت بودن فیلم به ساختار، فضا و فیلمنامه آن است. «من»، احمد معظمي سعي کردم فیلمي بسازم که مثل هیچکس نباشد. انجام چنین کاري در این شلوغي بازار دشوار است. زماني بود مي گفتیم خوانندگان زیاد شده اند، اما اآلن تا دلتان بخواهد کارگردان مي آید!

 شما از بازیگران چهره استفاده کردید و به نظر مي رسد به گیشه هم فکر مي کردید؟

- انتخاب بازیگر در سینما قواعدي دارد و فکر مي کنم همه به نقش مي خوردند و نزدیک بودند. به هرحال ویترین و گروه بازیگران اهمیت دارد و قصه هم مي طلبید که این بازیگران چهره حضور داشته باشند. به عنوان مثال، خانم بختیاري در سکانس هاي کمي حضور داشتند، ولي تصمیم گرفتیم بازیگران چهره باشند و اتفاقا در همان حضور کم فوق العاده بودند.

علت انتخاب میالد کي مرام چه بود؟... چون در قالب شخصیتي متعصب قرار گرفته بود که قبال در فیلم هایي مثل «غیرمجاز» و «ملي و راه هاي نرفته اش» مشابهش را دیده بودیم.

- میالد براي این نقش خیلي خوب بود و از ابتدا سعي کردیم به سمت بازیگراني برویم که حرف هم را بهتر متوجه مي شویم. میالد جزو دوستان قدیمي من و بازیگر فوق العاده توانایي است و معتقدم در این فیلم هم عالي بازي کرده است. فیلم «ملي و راه هاي نرفته اش» بعد از ما کار شده بود، اما زودتر از ما اکران شد، ولي به عنوان کارگردان از میالد خیلي راضي ام.

 به نظر مي رسد با تدوین نامنظم سعي کردید وجه معمایي یا احیانا پلیسي به قصه بدهید.

- نمي توانم اذعان به پلیسي یا معمایي بودن کنم، ولي تدوین عنصري است که در این فیلم تعلیق ایجاد مي کند. این موضوع در بخشي از فیلمنامه هم بوده است. تالش کردم در 80 دقیقه قصه بگویم و وقتي فیلم را با مردم دیدم، متوجه شدم همه به صندلي چسبیده بودند و قصه را دوست داشتند.

 از اکران فیلم راضي هستید؟

- فیلم ما یتیم بود؛ یعني قدرتي پشت آن نبود که در سطح شهر تبلیغات اساسي و بیلبورد داشته باشد. در حال حاضر فیلم با کارکرد خودش ساخته و فروخته مي شود. نمي شود انکار کرد که مافیا وجود ندارد؛ یعني مافیا بخواهد فیلم فروش مي کند یا نمي کند. سانس هایي که به فیلم ما مي دهند، خوب نیست و به صورت آزاد اکران مي شویم و سرگروه نداریم. اگر حتي فیلم ما یک میلیارد بفروشد، رکورد کل فیلم هاي گروه آزاد را زده است. اگر از فیلم ما حمایت مي شد، اتفاق بهتري مي افتاد و تا اآلن فکر مي کنم بد نفروخته است و اصال بیلبورد نداشتیم. خوبي فیلم آن است که پیام دارد و مخاطب چیزي که مد نظر ماست را مي گیرد و از سینما بیرون مي آید و این براي ما بهترین دستمزد است. امیدوارم بیشتر روي مضامیني از این دست کار شود، چون امروز نگاه ها به سمت کمدي هاي نامناسب است. الزم است ذائقه مخاطب را تغییر دهیم و این قدر به سمت فیلم هاي کمدي نامناسب نرویم. کمدي ساختن سخت است، اما کمدي داریم تا کمدي!

 درباره فیلم بعدیتان بگویید.

- قرار است فیلمي به همراه آقاي امکانیان کار کنیم و سال دیگر با فیلمنامه عجیب و غریب در جشنواره فجر در خدمت تمام رقبا هستیم!... در آن سال حق ما را خوردند و اگر در جشنواره بود، به راحتي کاندیدا مي شد. مرحوم علي معلم این فیلم را دیده بود و مي گفت چرا این فیلم در جشنواره نیست؟... منتقدان خوب سینماي ما مثل امیر قادري پشت فیلم بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.